EU & arbetsrätt 3-4 2016


”Pelaren” måste respektera partsautonomin, säger Nordens arbetsmarknadsministrar

Kommissionen måste ta hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar arbetsmark-naderna i Norden och respektera den roll som arbetsmarknadens parter har här. Det skriver de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar som svar på Europeiska kommissionens önskan om att få in synpunkter på ett kommande förslag om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter.

Som EU & arbetsrätt rapporterade tidigare i år (nr 1/2016 s. 5) bjöd kommissionen in till samråd om något som den kallar en pelare för sociala rättigheter. Syftet med den ska vara att åter få igång arbetet med sociala frågor, i första hand i euroländerna, efter år av ned-skärningar och ekonomisk kris. ”Pelaren” ska bestå av ett antal gemensamma principer för sysselsättnings- och socialpolitiken som ska leda till rättvisa arbetsmarknader och välfärds-system i takt med att de förverkligas i de medlemsstater som deltar. Den ska alltså inte innehålla bindande regler utan fungera som en måttstock när man utvärderar medlems-staternas politik och driva på reformer på nationell nivå.

Det utkast som kommissionen publicerade var ganska luftigt, och riktigt hur den har tänkt sig att ”pelaren” ska fungera framgick inte. När det gällde lönebildningen innehöll utkastet dock några formuleringar som var uppseendeväckande ur nordiskt perspektiv.

Som svar på kommissionens inbjudan till samråd enades de nordiska ländernas arbetsmark-nadsministrar i slutet av november om ett gemensamt uttalande där de framhåller det nord-iska perspektivet. Till att börja med konstaterar de att initiativet är lika relevant för alla länd-er inom EU/ EES, oavsett om de tillhör euroområdet. Det förefaller alltså som om alla de nordiska länderna skulle kunna ansluta sig till ”pelaren”. Samtidigt framhåller de att de inte stöder någon ytterligare överföring av lagstiftningskompetens mellan medlemsstaterna och EU.

De understryker också att ”pelaren” måste återspegla den nordiska erfarenhet som visar att det går att kombinera sociala framsteg och jobbskapande. Ett starkt Europa bör bygga på ett samspel mellan tillväxt, konkurrenskraft och solidaritet, där tillväxt och sociala framsteg för-stärker varandra, skriver ministrarna.

Till det kommer att den måste respektera medlemsländernas arbetsmarknadsmodeller och skilda utgångspunkter och politiska traditioner. Trots likheterna mellan de nordiska länderna finns det avsevärda sådana skillnader även här.

En av likheterna är den viktiga roll som arbetsmarknadens parter har. Den måste respekt-eras, skriver arbetsmarknadsministrarna. Arbetsmarknadsparternas autonomi och deras rätt att förhandla kollektivt om löner och andra anställningsvillkor måste upprätthållas. Deras nyckelroll och stora ansvar har i hög grad bidragit till att våra länder har haft så positiva resultat när det gäller sysselsättning och sociala frågor, understryker arbetsmarknadsmin-istrarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör