EU & arbetsrätt 3-4 2016


Kommissionen går vidare med förslaget om nya utstationeringsregler

Det hjälpte inte att elva medlemsstaters parlament gav ”gult kort” åt Europeiska kommis-sionens förslag om ändringar i utstationeringsdirektivet (EU & arbetsrätt nr 1/2016 s. 1). I ett meddelande tillbakavisar kommissionen alla invändningar.

De vanligaste invändningarna är att de regler som redan finns är tillräckliga och lämpliga, och att det inte behövs några åtgärder på EU-nivå. På det svarar kommissionen att syftet med förslaget är att konkurrensvillkoren ska bli mer lika mellan nationella och gränsöver-skridande tjänsteleverantörer i alla branscher och att arbetstagare som arbetar på samma ort ska skyddas av samma bindande regler. Det syftet uppnås bäst med bestämmelser på unionsnivå. Detsamma gäller kommissionens förslag att det ska bli obligatoriskt att tillämpa samma villkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag oavsett om de är utstationerade från ett annat land eller lokalt anställda.

Bland de parlament som reserverade sig mot kommissionens direktivförslag var också det danska Folketinget. Folketingets majoritet invände bland annat mot att det stycke i det gällande direktivet som uttryckligen säger att det är medlemsstaterna som definierar vad som är lön inte finns kvar i kommissionens förslag. På samma sätt föreslår den att en hän-visning till värdlandets arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av be-manningsföretag skulle ersättas av en hänvisning till EU-direktivet om bemanningsarbete (2008/104). De danska parlamentarikerna fruktade att detta skulle underminera medlems-staternas bestämmanderätt.

Inte heller det håller kommissionen med om. Förslaget innehåller inte någon definition av vad som är lön och vilka komponenter som ingår i den. Det föreskriver bara att de tvingande bestämmelser för lön som fastställts av medlemsstaterna ska tillämpas på ett icke diskrim-inerande sätt och påverkar inte medlemsstaternas behörighet att fastställa dessa rättigheter, skriver kommissionen.

Förhandlingarna om direktivförslaget går vidare i ministerrådet och parlamentet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör