EU & arbetsrätt 1-2 2017


Särskilda utstationeringsregler för vägtransporter föreslås

Särskilda utstationeringsregler för gränsöverskridande vägtransporter är en av delarna i ett paket med förslag till åtgärder för vägtransportbranschen, som Europeiska kommissionen lade fram i slutet av maj.

Kommissionens förslag har ett dubbelt syfte. Å ena sidan har den föresatt sig att göra det enklare för företag som vill tillhandahålla vägtransporttjänster över gränserna. Å andra sidan föreslår den åtgärder som ska motverka otillbörlig konkurrens och överträdelser som går ut över förarnas arbets- och anställningsvillkor.

Som EU & arbetsrätt tidigare har rapporterat är reglerna om cabotage, dvs. inrikestransporter som utländska företag bedriver på tillbakavägen från en internationell transport, mycket omstridda (se EU & arbetsrätt 3 - 4/2016 s 2). Enligt fackförbund och arbetsgivarorganisationer i branschen missbrukas de av företag som närmast permanent kör inrikestransporter i andra EU-länder, med betydligt lägre lönekostnader än inhemska åkerier har. När Danmark har infört regler som ska motverka sådant missbruk, har kommissionen väckt talan för fördragsbrott (se artikel på s 1). Den har också hotat Frankrike och Tyskland med rättsliga åtgärder för att de kräver att utländska transportörer betalar sina förare tyska respektive franska minimilöner.

Kommissionen föreslår nu dels att reglerna om cabotage ändras, dels att särskilda utstationeringsregler ska gälla för yrkesförare.

Idag sätter förordning 1072/2009 om tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg en gräns för hur många inrikestransporter utländska företag får köra (tre stycken på sju dagar). Någon gräns för antalet transporter ska det inte längre finnas, föreslår kommissionen. Fusk ska i stället kommas åt genom att den sista lossningen på inrikestransporten vara avslutad inom fem dagar från det att lossningen av den föregående internationella transporten har ägt rum. För att inrikestransporten ska vara tillåten måste transportören dessutom kunna visa upp tydliga bevis på att en internationell transport verkligen har genomförts.

De särskilda utstationeringsreglerna skulle innebära att en medlemsstat får kräva att den utländska transportören betalar landets minimilön vid en internationell transport bara om utstationeringen är längre än tre dagar på en månad. Vid cabotage däremot, ska värdlandets minimilön och semester alltid tillämpas, eftersom hela den transporten äger rum i inom landet.

Kommissionen vill också ändra både förordningen om kör- och vilotider (561/2006 ) och direktiv 2002/15 om arbetstidens förläggning för yrkesförare, eftersom båda kan tillämpas på ett sätt som innebär risker för såväl förarnas hälsa som för trafiksäkerheten.

Kerstin Ahlberg

COM(2017) 281 Förslag om ändring av förordning 1071/2009 och förordning 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

COM(2017) 278 Förslag om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

COM(2017) 277 om ändring av förordning 561/2006 vad gäller maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila

C(2017) 3815 First phase consultation with the social partners on a possible revision of the Road Transport Working Time Directive


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör