EU & arbetsrätt 1-2 2017


 

Danska cabotageregler ska prövas av EU-domstol

Som väntat har Europeiska kommissionen nu väckt talan för fördragsbrott eftersom Danmark står fast vid sin reglering av cabotagetransporter (se EU & arbetsrätt 3-4/2016 s 2).

Cabotage, dvs. när åkerier från ett land kör inrikestransporter i ett annat EU-land på tillbakavägen efter en internationell transport, är uttömmande reglerade i EU:s förordning om tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (1072/2009), menar kommissionen. Därför är det, enligt kommissionen, inte tillåtet att göra som Danmark och anta kompletterande regler som definierar begreppet cabotage närmare.

De danska reglerna syftar till att hindra utländska företag från att missbruka möjligheten att tillfälligt köra inrikestransporter, vilket de kan göra till avsevärt lägre lönekostnader än för inhemska företag.

Även Finland hade tidigare liknande regler. Inför hotet att ställas inför EU-domstolen rättade sig Finland dock efter kommissionens kritik.

Samtidigt som Danmark väntar på EU-domstolens ställningstagande har kommissionen föreslagit ändringar i förordning 1072/2009 (se artikel på s 9 i detta nr). Enligt förslaget ska bland annat begreppet cabotage förtydligas så att det uttryckligen framgår att begränsning- Danska cabotageregler ska prövas av EU-domstolen ar som de danska inte är tillåtna.

Frågan är vem som går i mål först – EU-domstolen eller lagstiftaren. Medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet har ett omfattande åtgärdspaket att ta ställning till, där alla delar hänger ihop. Det lär ta sin tid.

Kerstin Ahlberg

C-541/16 Europeiska kommissionen mot Konungariket Danmark


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör