EU & arbetsrätt 1-2 2017


"Sociala pelaren" - en politisk deklaration

Regler om betald föräldraledighet och grundläggande rättigheter för alla som arbetar, liksom bättre tillämpning av arbetstidsdirektivet – det vill Europeiska kommissionen börja med för att genomföra den omtalade ”pelaren” för sociala rättigheter som den presenterade den 26 april.

Då blev det till sist lite mer konkret vad kommissionen egentligen var ute efter när den bjöd in till öppet samråd om ”en europeisk pelare för sociala rättigheter” i mars förra året (se EU & arbetsrätt 1/2016 s 5). Det kommissionen föreslår är ”en interinstitutionell proklamation” av pelaren, som den vill att ministerrådet och Europaparlamentet ansluter sig till.

Pelaren i sig innehåller inga konkreta förslag till åtgärder, den är bara en politisk deklaration. Under tre rubriker – Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, Rättvisa arbetsvillkor samt Social trygghet och social integration – slår den fast 20 rättigheter och principer som ska vara vägledande för EU:s, medlemsländernas (framför allt euroländernas) och arbetsmarknadsparternas fortsatta arbete med att förbättra levnads- och arbetsvillkor. För att kunna förverkligas måste de emellertid omsättas i lagstiftning eller särskilda åtgärder.

Ministerrådet och parlamentet har dock inte antagit förslaget ännu och det slutliga dokumentet kan komma att se annorlunda ut. Inte desto mindre presenterade kommissionen samtidigt flera lagstiftningsinitiativ för att börja förverkliga rättigheterna i pelaren. Dels föreslår den nya regler om föräldraledighet och direktivregler som ”Sociala pelaren” – en politisk deklaration slår fast grundläggande rättigheter för alla arbetstagare oberoende av anställningsform, dels utfärdade den ett meddelande om hur den anser att arbetstidsdirektivet ska tolkas (se separata artiklar i detta nummer). Kommissionen inledde också ett samråd med arbetsmarknadens parter om hur socialförsäkringssystemen ska kunna utvecklas för att svara mot de många nya anställnings-/anlitandeformer som växer fram.

Kerstin Ahlberg

COM(2017) 250 En europeisk pelare för sociala rättigheter

COM(2017) 251 Förslag till Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

SWD(2017) 201 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar En europeisk pelare för sociala rättigheter, alla daterade den 26 april 2017.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör