EU & arbetsrätt 4 2017


”Nej Fahlbeck, det var juridiken som vann”

Under rubriken ”Politiken vann över juridiken” kommenterar professor emeritus Reinhold Fahlbeck det så kallade barnmorskemålet, AD 2017 nr 23 (se EU & arbetsrätt nr 1-2/2017 s. 4). Jag var ett av ombuden för arbetsgivaren i målet. Fahlbecks inlägg ger felaktigt sken av att vara skrivet enbart utifrån en neutral forskares perspektiv. Det Fahlbeck inte redovisar i artikeln är att han, utöver att skriva ett utlåtande till stöd för kärandeparten, också är del av ”teamet” inom den organisation som biträdde arbetstagaren i målet och att han själv således varit involverad till stöd för den talan som fördes av arbetstagaren.

Det hade varit relevant för bedömningen av artikelns värde att ange den intressegemenskap som föreligger mellan artikelförfattaren och kärandeombudet, ombudets organisation och därmed med förlorande part i målet. En sådan upplysning brukar normalt (och självmant) anges i en artikels inledning, alternativt i dess avslutning eller åtminstone i en fotnot.

I tvisten hade en arbetssökande barnmorska krävt skadestånd av den tilltänkte arbetsgivaren, som hade avböjt att anställa henne. Målet handlade om att domstolen skulle pröva om barnmorskan blivit osakligt missgynnad eller ej. Arbetsdomstolen tillämpade gällande svensk arbetsrätt inklusive Europarätt och ogillade talan.

I sin slutsats har Fahlbeck fel i sak – det var juridiken som vann.

Sophie Thörne
Chef avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sveriges kommuner och landsting


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör