EU & arbetsrätt 3-4 2019


Italienska företag lockas till Danmark sedan inhemsk domstol vägrat verkställa dansk dom

Den italienska domstolens beslut att vägra verkställa en dansk dom om kollektivavtalsbrott väntas överprövas först år 2021. Samtidigt ökar utstationeringarna till Danmark från italienska företag som inte behöver följa dansk arbetsrätt.

EU & arbetsrätt rapporterade i nr 1/2019 s 4 att en dansk dom om skadestånd på 14 miljoner danska kronor för kollektivavtalsbrott i samband med utstationering inte kunnat verkställas mot det skadeståndsskyldiga italienska företaget Solesi, sedan en domstol i Italien ansett domen vara i strid med grunderna för den italienska rättsordningen (ordre public). Möjligheten att vägra verkställa en dom med hänvisning till ordre public är enligt EU-domstolen mycket begränsat. Det danska fackförbundet har överklagat det italienska beslutet om att inte verkställa den danska domen, men den italienska andrainstansdomstolen väntas fatta beslut först år 2021.

Samtidigt rapporterar danska fackföreningar att utstationeringar från Italien till Danmark ökat explosionsartat och att var tredje arbetstimme på en dansk byggarbetsplats utförs av ett italienskt bolag. Från fackligt håll i Danmark uttrycks nu en oro för att de italienska företagen ska kunna verka i Danmark utan att följa dansk arbetsrätt eftersom de kan dra sig undan till Italien och på så sätt ”gömma sig” från danska domar.

Det tillfälliga rättsläget är naturligtvis frustrerande eftersom det innebär att italienska företag har en konkurrensfördel på den danska arbetsmarknaden jämfört med företag från alla andra EU-länder, samtidigt som det riskerar att underminera den nordiska kollektivavtalsmodellen.

Erik Sinander, jur. dr.
Stockholms universitet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör