EU & arbetsrätt 2 2021


Bolag ska bli bättre på hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapporteringen – det som idag kallas ”ickefinansiell information” i företagens redovisningar – ska bli utförligare och göras av fler av bolag i EU:s medlemsländer. Det blir följden om Europeiska kommissionen får gehör för sitt förslag om ändring av de befintliga redovisningsreglerna.

Med hållbarhetsrapportering menas att företagen i sina förvaltningsberättelser ska inkludera den information som konsumenter och investerare behöver för att förstå hur företaget inverkar på hållbarhetsfrågor – dvs. på människor och miljö och en socialt rättvis omställning till ett hållbart ekonomiskt system – och för att förstå hur hållbarhetsfrågor i sin tur påverkar företagets utveckling, resultat och ställning. Syftet med rapporteringskravet är att konsumenter och investerare ska kunna inrikta sig på företag med en gynnsam inverkan på arbetstagare och miljö.

Förslaget är att alla stora företag och noterade företag (utom noterade mikroföretag) ska hållbarhetsrapportera. Dessa rapporter ska sedan granskas och bestyrkas av revisorer. De nya reglerna innebär en mer detaljerad reglering av vilken information som företagen ska lägga fram. Deras rapporter ska offentliggöras digitalt.

Rapporterna ska visa företagets hela värdekedja, dvs. dess egen verksamhet, produkter och tjänster, affärsförbindelser, leveranskedja, intellektuellt, mänskligt och socialt kapital och relationskapital. Kommissionen åtar sig att ta fram riktlinjer för hur bolagen ska rapportera om arbetsvillkor, inbegripet trygg och anpassningsbar sysselsättning, löner, social dialog, kollektiva avtalsförhandlingar och arbetstagarmedverkan, balans mellan arbetsliv och privatliv samt en hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö.

Förslaget utgår från att finanssektorn har ett ansvar i att förverkliga programmet ”europeiska gröna given” och FN:s program Agenda 2030. De gällande reglerna om hållbarhetsrapportering antogs 2014 och de första rapporterna kom 2018. Som EU & arbetsrätt rapporterat i nr 3-4/2020 s. 8 har bland annat Europaparlamentet efterlyst skärpningar av reglerna. Reglerna ska enligt förslaget börja tillämpas från den 1 januari 2023.

Niklas Selberg
universitetslektor, Lunds universitet

COM(2021) 189 final Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/ EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör