EU & arbetsrätt 3 2022


Europadomstolen tar inte upp Hamnarbetarförbundets klagomål

Det står nu klart att Europadomstolen för mänskliga rättigheter inte kommer att behandla Svenska hamnarbetarförbundets klagomål över Arbetsdomstolens dom AD 2020 nr 66.

Hamnarbetarförbundet ville att domstolen skulle pröva om Arbetsdomstolens rättstillämpning hindrade organisationen från att effektivt företräda sina medlemmar och omintetgjorde värdet av förbundets kollektivavtal. Genom AD 2020 nr 66 kränker svenska staten föreningsfriheten enligt artikel 11 och rätten till rättvis rättegång i artikel 6 i Europakonventionen, menade förbundet.

I en första omgång avvisade Europadomstolen klagomålet med motiveringen att det inte hade lämnats in av en behörig företrädare för Hamnarbetarförbundet (se EU & arbetsrätt nr 3/2021, s. 2). Enligt förbundets ombud var beslutet emellertid felaktigt och skulle överklagas. Men något överklagande hade inte kommit in innan överklagandefristen gick ut.

Sedan Arbetsdomstolen dömde i målet har förbundet haft större framgång i ett annat mål där (AD 2022 nr 12). Förbundets missnöje med Arbetsdomstolens rättstilllämpning kan därför ha minskat något. Vidare pågår för närvarande ytterligare ett likartat mål mellan samma parter i Arbetsdomstolen (A73/22). Dessutom har Europadomstolen i ett mål där omständigheterna liknar dem som Hamnarbetarförbundet klagar över nyligen godtagit det tyska systemet för kollektivavtalskonkurrens där det kollektivavtal som slutits av den fackförening som har flest medlemmar på en arbetsplats ska tillämpas (se s. 6 i detta nummer).

I Göteborgs hamn pågår i alla händelser inte endast konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, utan också konflikter mellan två arbetstagarorganisationer, Transportarbetareförbundet och Hamnarbetarförbundet. Om Europadomstolen inte hade avvisat Hamnarbetarförbundets klagomål kunde vi ha fått en prövning av några av de utmärkande dragen i den svenska modellen: Hur förhåller sig minoritetsorganisationens och andrahandsavtalets svaga ställning samt inslaget av partsnominerade ledamöter i den rättsliga tvistelösningen till Europakonventionens regler om föreningsfrihet och rättvis rättegång? Hamnarbetarförbundet lär återkomma.

Niklas Selberg, docent
Lunds universitet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör