EU & arbetsrätt 2 2023


Efter fem år: Nu blir danska Arbejdsrettens dom verkställd i Italien

• Drygt fem år efter den danska Arbejdsrettens dom i en kollektivavtalstvist mellan det utstationerande italienska företaget Solesi och den danska fackföreningen 3F är det nu slutligt fastslaget att domen kommer att verkställas i Italien.

Arbejdsrettens dom innebar att Solesi skulle betala 14 miljoner danska kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott (EU & arbetsrätt nr 1/2019 s. 4). Domstolen i Siracusa i Italien vägrade dock verkställa den danska domen (EU & arbetsrätt nr 3-4/2019 s. 4). Efter att 3F överklagat kom den italienska andrainstansdomstolen till rakt motsatt slutsats (EU & arbetsrätt nr 4/2021 s. 2). Solesi överklagade till Italiens högsta domstol som nu har bekräftat andrainstansdomstolens dom. Följaktligen ska den danska domen verkställas i Italien.

Verkställighetsfrågan regleras av den EU-rättsliga Bryssel I-förordningen. Huvudprincipen enligt den är att en dom från en medlemsstat ska erkännas och verkställas i hela EU. Bara i undantagsfall kan en dom nekas erkännande och verkställighet.

Solesi hade gjort gällande att den danska domen stred mot grunderna för den italienska rättsordningen (ordre public). EU-domstolen har i sin praxis slagit fast att det undantaget bara får åberopas i extraordinära undantagsfall (se t.ex. Diageo Brands, C-681/13). Italiens högsta domstol konstaterade i sin dom att det inte skulle vara i strid med grunderna för den italienska rättsordningen att låta verkställa den danska domen. Vidare avslog den arbetsgivarens begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Från ett akademiskt perspektiv är det i och för sig beklagligt att EU-domstolen inte fick tillfälle att yttra sig i frågan om om vad som kan anses vara i strid med ordre public enligt Bryssel I-förordningen. Å andra sidan fanns det redan tydlig praxis från EU-domstolen. Dessutom har det nu gått åtta år sedan fackföreningen stämde det italienska bolaget. Även om utgången inte är överraskande, visar Solesi-saken hur beroende de nordiska kollektivavtalsmodellerna är av internationellt privaträttslig verkställighet i gränsöverskridande situationer. Att bara verkställighetsfrågan kan ta drygt fem år blottar vidare en svaghet i hur EU:s internationella privaträtt fungerar i praktiken.

Erik Sinander, jur. dr.
Stockholms universitet

Dom av La Corte Suprema di Cassazione av den 20 februari 2023 i mål 29892/2021. (Se även Arbejdsrettens dom av den 8 december 2017 i sag nr. AR 2015.0254)


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör