EU & arbetsrätt 1 2024


Skärpta sanktionsregler i förslag om europeiska företagsråd

• Idag finns det omkring 1200 aktiva europiska företagsråd. Företagsråden är forum för gränsöverskridande arbetstagarinflytande och har tillkommit genom EU-direktiv. Det ursprungliga direktivet är från 1994 och reviderades 2009. Europeiska kommissionen har nu lagt fram förslag till ytterligare en revison efter att Europafacket tackat nej till Businesseuropes propå om att parterna skulle försöka förhandla fram ett avtal om uppdatering av direktivet (se EU & arbetsrätt 4/2023 s. 4).

Kommissionen föreslår en viss ändring om vilka frågor företagsråden ska utöva inflytande på. En fråga ska anses vara gränsöverskridande även om de tilltänkta åtgärderna bara har effekter i ett land men indirekt kan komma att påverka arbetstagare i flera länder. Att det kan finnas skäl att diskutera sådant som rör ett land också i gränsöverskridande forum framstår som klart.

Mer kontroversiella är möjligen de ändringar som föreslås gällande de europeiska företagsrådens sammansättning. Kommissionen har konstaterat att merparten av medlemmarna i företagsråden är män. För att uppnå en mer balanserad sammansättning bör målsättningen vara att 40 procent av platserna i företagsråden ska tillsättas med kvinnor, enligt kommissionen.

Vilka som ska vara arbetstagarrepresentanter och hur de ska utses är olika i de olika medlemsstaterna. I Sverige är det i regel det fack som har kollektivavtal som utser olika typer av företrädare. Vem som utses regleras inte annars utan är fackens egen sak att bestämma. Även om man inte har något att invända mot att företagsrådens sammansättning bör vara mer balanserad kan man tänka sig principiella invändningar mot att en sådan fråga regleras av EU.

En annan intressant förändring gäller förslaget om sanktioner för att säkerställa att bestämmelserna i direktivet följs. Här föreslås ett tillägg till artikel 11 om hur man ska bestämma ekonomiskt skadestånd. Utöver att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionella ska i fortsättningen också företagets storlek och finansiella situation beaktas vid bestämningen av skadeståndet. Ramsan om effektiva, avskräckande och proportionella sanktioner är bekant från många andra direktiv. Hittills har det varit upp till medlemsstaterna att bestämma detaljerna, men här kan vi se en ambition att skärpa EU:s regler när det gäller utformningen av tillsanktioner. EU ska nu ge medlemsstaterna mer konkreta riktlinjer att beakta när skadestånd för överträdelser ska bestämmas. Kan hända är det något som kommer också på andra områden.

Kommissionens förslag ska nu beredas och det återstå att se om frågan kommer att prioriteras även efter det att val till Europaparlamentet hållits och vi har fått en ny kommission. Men min gissning är att vi nog kommer att se någon form av revision av direktivet.

Erik Sjödin, docent
Institutet för social forskning

COM (2024) 14 förslag till direktiv om ändring av direktiv 2009/38/EG vad gäller inrättandet av europeiska företagsråd och deras funktionssätt och effektiv tillämpning av rättigheterna till gränsöverskridande information och samråd

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör