EU & arbetsrätt 2 1999Finlands Högsta domstol återbröt inte
AD-dom om diskriminerande kollektivavtal

Finlands Högsta domstol avslog arbetsgivarpartens ansökan om återbrytning av den dom från förra året där Arbetsdomstolen underkände ett kollektivavtalsreglerat system för så kallade erfarenhetstillägg (AD 34/1998).
AD ansåg systemet vara indirekt könsdiskriminerande och kollektivavtalsvillkoren ogiltiga till den del som de hindrade att moderskaps- och föräldraledighet tillgodoräknades vid bestämning av erfarenhetstillägg (se EU & arbetsrätt nr 2/98).

Arbetsgivarparten i kollektivavtalet, det kommunala arbetsmarknadsverket, sökte i Högsta domstolen om återbrytande av ADs dom med stöd av den finska RB 31.7 p. 4. Ansökan motiverades med att ADs tillämpning av jämställdhetslagen § 7 och § 8 var uppenbart oriktig. Dessutom hade AD överskridit sin behörighet, då den fastställt ett nytt innehåll i kollektivavtalet i stället för de lagstridiga villkoren, menade arbetsmarknadsverket. Denna uppgift borde ha tillkommit parterna.

Högsta domstolen slår i sitt beslut av den 4 juni 1999 (H 98/206 Nro 1476) fast att AD har hållit sig inom sin behörighet samt att jämställdhetslagen § 7 och § 8 ger ett så stort tolkningsutrymme att man inte kan anse arbetsdomstolens tillämpning innebära "uppenbart oriktig tillämpning av lag". HD förkastade därför ansökan om återbrytning.

Niklas Bruun


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör