Innehåll:

Parternas sak se till att svenska kollektivavtal följs.

Danskor får jämlika pensioner.

Svenska AD frågar EG-domstolen.

Kommissionen vill stimulera trög social dialog.

Hemarbetskonvention bör ratificeras.

Undantag för rätten till stridsåtgärder.

Oklart klargörande i nytt överlåtelsedirektiv.

Nytt direktiv om tilläggspensioner.

Parlamentet kräver fackliga grundrättigheter i fördraget.

Funktionærret med EU-dimension.

Välkommen bok om internationell arbetsrätt.

Centrala verk nu EG-anpassade.

 

Finska AD ogiltigförklarade diskriminerande kollektivavtalsvillkor.
Arbetsdomstolen i Finland av- gjorde sitt första betydande jämställdhetsmål den 14 april (34/1998). Det gällde giltigheten av villkor om s k erfarenhetstilllägg i det generella kollektivavtalet för den kommunala sektorn. Läs mer.


Förstainstansen avvisade UEAPMEs talan
Den europeiska organisatio- nen för små och medelstora företag, UEAPME, berörs inte av föräldraledighetsdirektivet på något annat sätt ån varje annan person berörs. Så motiverar förstainstansrätten sitt beslut att, i princip utan sakprövning, avvisa organisationens talan om att direktivet skall ogiltigförklaras. Läs mer.


IKEA-leverantörer skall tvingas respektera grundläggande rättigheter.

Minimiregler ger inte staterna fria händer.

 

Inte fel dra in föräldrapeng vid utlandsflytt.

Regler om utstationering angrips på bred front.

 


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN 1402-308