EU & arbetsrätt 2 1999Inget skadestånd för svenskor

Svenskorna Ulla-Britt Andersson och Susanne Wåkerås-Andersson kan inte åberopa gemenskapsrätten, närmare bestämt lönegarantidirektivets direkta effekt eller den s k Francovich-principen, för att få den ersättning som de felaktigt vägrades medan Sverige fortfarande bara var EES-medlem, har nu EG-domstolen slagit fast. Frågan om motsvarande principer existerar i Efta-staterna enligt EES-avtalet anser sig domstolen inte behörig att besvara. Efta-domstolen har dock i ett liknande mål besvarat frågan jakande (se EU & arbetsrätt nr 1/99).

Mål nr C-321/97 Ulla-Britt Andersson och Susanne Wåkerås-Andersson mot svenska staten, dom den 15 juni 1999


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör