Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 
Lovprocessen og retsorganerne i dansk arbejdsret
1.Betænkninger
2.Lovförslag
3.Vedtagne love
4.Retsorganer


Sök dokument i danska rättsdatabaser
Lovgivning
Lovforslag
Betænkninger
DommeLäs EU & arbetsrätt >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Sök dokument i danska rättsdatabaser

Det finns oftast flera sökvägar till dokumenten nedanför. Vi har lyft fram dem som vi tror är till störst hjälp för ovana besökare.


Lovgivning
Danske love søges nemmest via Retsinformation (www.retsinfo.dk).

I Retsinformation er der flere indgange til at finde den relevante lovgivning.

En meget praktisk anvendelig metode er at benytte ”Ministerieindgang”. Herefter kan klikkes på det ministerieområde som vil være det fagligt relevante, hvilket vil være ”Beskæftigelsesministeriet” for arbejdsretlige love. Inde på denne side kan der klikkes på den relevante dokumenttype, f.eks. ”love/lovbekendtgørelser”, der vil bringe en fuldstændig liste over alle de gældende love, som hører under Beskæftigelsesministeriets område. Man får hovedloven (eller seneste lovbekendtgørelse) frem, men kan se alle efterfølgende ændringer (og klikke ind på dem).

En anden mulighed er at søge på den specifikke lov eller bekendtgørelse. Denne fremgangsmåde forudsætter dog, at man ved, hvilket år, retsforskriften er udstedt, og hvilket nummer den har.

Love og bekendtgørelser kan også findes via www.lovtidende.dk, som indeholder de autoritative tekster. Via det elektroniske Lovtidende kan man finde samtlige love og bekendtgørelser efter 1. januar 2008. Der er samme mulighed for at benytte sig af en ministerieindgang som i retsinformation.
Lovforslag
Både verserende og tidligere lovforslag findes nemmest via Folketingets hjemmeside www.ft.dk. Hjemmesiden indeholder dog kun lovforslag tilbage til 1985. Ældre lovforslag må derfor findes i de trykte udgaver af Folketingstidende: Forhandlinger (Folketingets 1., 2. og 3. behandling af lovforslaget), Tillæg A (lovforslaget med bemærkninger), Tillæg B (betænkninger fra udvalgsarbejdet i Folketinget) og Tillæg C (lovforslaget i den vedtagne form).

Når man søger lovforslag via www.ft.dk er det nemmeste at vælge ”Arkiv” i den øverste bjælke. Dernæst vælges den pågældende folketingssamling, hvorefter der klikkes på ”lovforslag” og dernæst ”Beskæftigelsesministeriet” (eller Arbejdsministeriet). Ved herefter at vælge ”vedtagne lovforslag” kan man få en liste over alle vedtagne lovforslag i den pågældende samling (og tilsvarende viser ”ikke vedtagne” en liste over de lovforslag, som ikke er/blev vedtaget i den pågældende samling). I begge tilfælde kan man ved at klikke på det relevante lovforslag få adgang til både lovforslaget (med ledsagende bemærkninger) og andre dokumenter fra Folketingets behandling, herunder betænkninger fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og ministerens svar på udvalgets spørgsmål.

Der er dog kun adgang til samtlige dokumenter tilbage til folketingssamlingen 1997/98. For de tidligere år (tilbage til 1985) ligger et mere begrænset udvalg af dokumenter.

Verserende lovforslag kan også findes via retsinformation (www.retsinfo.dk). Det nemmeste vil her typisk være at benytte ministerieindgangen, klikke på Beskæftigelsesministeriet og derefter få den fulde liste frem ved at klikke på ”Lovforslag i den nuværende folketingssamling”.

Udkast til lovforslag i ekstern høring kan ses på høringsportalen (www.borger.dk/lovgivning/hoeringsportalen).

Betænkninger
Der er ikke en systematisk, elektronisk tilgang til samtlige betænkninger og rapporter fra offentlige arbejdDer er ikke en systematisk, elektronisk tilgang til samtlige betænkninger og rapporter fra offentlige arbejdsgrupper og ministerier.

De sagkyndige (nummererede) betænkninger kan findes via ministeriernes bibliotekssystem (www.minibib.dk). MaDe sagkyndige (nummererede) betænkninger kan findes via ministeriernes bibliotekssystem (www.minibib.dk). Man klikker på ”Søg i Minibib” og derefter på ”Det administrative bibliotek”. Derefter kan man enten søge på en konkret betænkning (f.eks. Betænkning fra udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter) eller på alle betænkninger (i så fald skrives ”betænkninger efter nummer”).

En anden indgang er hjemmesiden for det ministerium, som betænkningen eller rapporten fagligt set hører under. For betænkninger på det arbejdsretlige område vil det være Beskæftigelsesministeriet (www.bm.dk). Her klikkes på ”Udgivelser” i bjælken øverst til højre og der fremkommer en oversigt over en række udgivelser (herunder betænkninger og rapporter) fra de senere år som er tilgængelige i elektronisk form.


Domme
Domme fra de almindelige domstole offentliggøres ikke systematisk via domstolenes eller Domstolsstyrelsens hjemmesider. Nyere højesteretsdomme kan findes i resumeform via Højesterets hjemmeside www.domstol.dk/hojesteret. Her klikkes på ”Nyheder” og derefter på ”Domsresumeér”. Alle domme afsagt efter 1/1 2002 fra Sø- og Handelsretten kan findes i fuld tekst via www.domstol.dk/soehandelsretten.

Arbejdsrettens nyere domme offentliggøres systematisk via hjemmesiden www.arbejdsretten.dk. Klik på ”Arbejdsretlige afgørelser” i venstre bjælke og derefter på ”Arbejdsretten”. Der fremkommer en liste over alle afsagte domme med et kort resume og adgang til dommen i fuld tekst.

Kendelser fra faglig voldgift offentliggøres ikke systematisk, men Arbejdsrettens hjemmeside forventes udbygget med voldgiftskendelser.

 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt