Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 
Fra utredning till lov og dom
- dokumenter i den norska lovgivningskjeden
1.Utredningsforslag
2.Proposisjon
3.Lover og forskrifter
4.Rettspraksis


Sök dokument i norska rättsdatabaserLäs EU & arbetsrätt >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Fra utredning till lov og dom
- dokumenter i den norska lovgivningskjeden


1. Utredningsforslag

Lovforarbeider har en sentral plass i det norske rettskildebildet.

Lovgivningsprosessen starter i regelen med en utrednings- eller forslagsfase som initieres av regjeringen eller et departement (ministerium).

I større saker oppnevnes det normalt et utredningsutvalg, gjerne sammensatt med frittstående eksperter og interesserepresentanter. Utvalget gis et mer eller mindre utførlig mandat (direktiv) for sitt arbeid. Slike mandater publiseres ikke som særskilte dokumenter, men tas inn i selve utredningen. I enkelte tilfeller kan utvalgsmandater bli publisert på vedkommende departements nettside.

Utvalg legger frem sine utredninger med forslag til lovgivningstiltak, gjerne kalt innstillinger, som publiseres i serien Norges offentlige utredninger, med akronymet NOU, f.eks. NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

Mindre eller enklere saker blir oftest forberedt internt i et departement som utarbeider et notat med saksgjennomgåelse og utkast til lovregler. Slike notater betegnes normalt høringsnotater. De publiseres ikke i noen bestemt form eller publikasjonsserie, men legges ut på regjeringens/departementets nettsider.

Såvel NOUer som høringsnotater sendes ut på høring til myndigheter og organisasjoner m.v. Høringsuttalelsene som avgis, legges ut på vedkommende departements nettsider.
Nästa steg >>
 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt