EU & arbetsrätt 4 2002

 

– Kommissionen saboterar parternas strävan mot självständiga relationer

Den 28 november presenterade Europafacket EFS och de europeiska arbetsgivarorganisationerna UNICE/UEAPME och CEEP under högtidliga former sitt första, självständiga arbetsprogram. Europeiska kommissionens högsta höns höll tal om inledningen på en helt ny era och födelsen av ”genuine European-level industrial relations”. Men mindre än två veckor senare stod det klart att kommissionen likafullt kommer att ta initiativ på ett område som parterna enats om att sköta själva.

– Sabotage, säger Sverker Rudeberg från Svenskt Näringsliv.
Alla de avtal som EFS, UNICE/UEAPME och CEEP hittills har slutit (om föräldraledighet, deltidsarbete, visstidsarbete och distansarbete) har kommit till på initiativ av kommissionen. Den har inte bara valt ut de ämnen som organisationerna förhandlat om, genom att dra upp riktlinjer för vad en kommande europeisk reglering bör gå ut på har den också indirekt påverkat det innehåll som avtalen fått. Särskilt arbetsgivarna har ogillat kommissionens pådrivande roll.

För ett år sedan aviserade så de tre organisationerna att de tänkte utarbeta ett eget arbetsprogram, där de själva ringade in vilka frågor som de skulle arbeta med de närmaste åren – utan inblandning av kommissionen (se EU & arbetsrätt nr 4/01). Det är ingen överdrift att säga att förväntningarna blev stora. Inte minst kommissionen själv lovprisade parternas ambition att utveckla mer självständiga arbetsmarknadsrelationer och bedyrade sin respekt för deras autonomi.

Arbetsprogrammet blev klart i november. Några sensationer innehåller det knappast. EFS har t ex länge föreslagit att parterna skall utarbeta en förhandlingsordning, en procedur för hur det skall gå till när man förhandlar och sluter avtal på europeisk nivå. Av dessa tankar syns inte ett spår i arbetsprogrammet. Redan på ett tidigt stadium stod det klart att arbetsgivarna inte ens vill diskutera en sådan förhandlingsordning. Arbetsprogrammet räknar upp 19 aktiviteter som parterna skall genomföra under 2003 – 2005. De allra flesta är av typen seminarier, gemensamma deklarationer och medvetandehöjande kampanjer.

På två punkter talar parterna dock om att försöka förhandla fram vad som kallas ”frivilliga” avtal, d v s avtal som de skall genomföra ”i enlighet med de förfaranden och den praxis som arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna särskilt tillämpar”, som det står i artikel 139 i EG-fördraget. Det första avtalet skulle röra stress i arbetet och det andra trakasserier.

Därför blev Sverker Rudeberg på Svenskt Näringsliv mycket upprörd när han i början av december fick klart för sig att kommissionen inom kort skulle samråda med parterna om en eventuell gemenskapsåtgärd om just stress i arbetet. Ett sådant samråd är det första steget när kommissionen vill föreslå ett direktiv – eller i varje fall få parterna att börja förhandla om en viss fråga (se t ex artikel detta nr av EU & arbetsrätt). Kommissionen tycktes med andra ord vilja ta initiativet precis som vanligt.

Rudeberg finner inget annat ord för detta än ”sabotage”.
– Det finns ju medlemsfederationer inom UNICE som är negativa till att vi deltar i den sociala dialogen på europeisk nivå. Det här ger dessa federationer vatten på sin kvarn, säger han.
Att parterna har ett eget arbetsprogram betyder i och för sig inte att inte kommissionen skall kunna ta några initiativ de närmaste tre åren. Det menar varken Sverker Rudeberg eller Bo Rönngren på LO.

– Det kan ju dyka upp nya saker, och då måste vi ta ställning till dem. Men vi har förutsatt att kommissionen i viss utsträckning skall dra sig tillbaka. Inte så att vi begär att den skall abdikera helt och hållet, men att den skall vara en smula återhållsam, säger Sverker Rudeberg.

Bo Rönngren påpekar att arbetsprogrammet bara innehåller åtgärder som organisationerna har kunnat enas om.
– Kommissionen är givetvis inte förhindrad att ta initiativ i frågor där parterna har misslyckats eller om det dyker upp helt nya problem. Men jag utgår från att den skall visa respekt för parterna, och de frivilliga avtalen måste vårdas alldeles särskilt, säger Bo Rönngren.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör