EU & arbetsrätt 4 2010


 

Regelförenkling och stärkt skydd för sjöfolk på kommissionens arbetsrättsliga agenda 2011

I slutet av 2011 ska Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv som ska säkra att utstationerade arbetstagare får de rättigheter de ska ha och förhindra att gällande regler om utstationering kringgås och missbrukas. Det framgår av kommissionens nyligen publicerade arbetsprogram för nästa år. Andra tänkbara initiativ är bl.a. en översyn av direktivet om arbetstagarinflytande i Europabolag (2001/86) och, på litet lägre sikt, ett lagförslag om pappa- och föräldraledighet. Och så ska sjöfolk få samma skydd som andra arbetstagare.

Det lagstiftningsinitiativ som kommissionens ordförande José Manuel Barroso lovade Europaparlamentet när han kampanjade för att bli återvald blir alltså ett direktiv om hur efterlevnaden av det redan existerande utstationeringsdirektivet ska säkras. Det nya direktivet ska klargöra vilka skyldigheter myndigheter och företag har och garantera effektiv tillsyn genom sanktioner och gottgörelse.

Efter sommaren räknar kommissionen också med att än en gång lägga fram ett förslag till ändring av arbetstidsdirektivet.

Eventuellt kommer den även att inleda samråd med arbetsmarknadens parter om en översyn av direktivet om arbetstagarinfl ytande i europabolag. Syftet skulle vara att förenkla arrangemangen för arbetstagarinflytande, som ju enligt en konsultrapport avskräcker företag från att utnyttja bolagsformen (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 s. 3).

Kommissionen ska också arbeta vidare med planerna att tillförsäkra sjöfolk ett likvärdigt arbetsrättsligt skydd som arbetstagare i land har (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 12). För vissa direktiv kommer den att föreslå att tillämpningsområdet vidgas så att det även omfattar sjöfolk, i andra fall föreslås specialregler som ska ge sjöfolk skydd samtidigt som de tar hänsyn till förhållandena i branschen. Därtill kommer ett förslag till direktiv om kontroll av tillämpningen av ILO-konventionen om arbete till sjöss (se EU & arbetsrätt nr 1/2009 s. 6).

Efter samråd med arbetsmarknadens parter kan ett lagförslag om bl.a. pappa- och föräldraledighet komma under 2012.

Som ett led i arbetet med att förenkla EUs lagstiftning och minska administrativa bördor vill kommissionen samla alla regler om förebyggande av sjukdomar i rörelseapparaten i ett direktiv som ska ersätta direktivet om hantering av manuella laster (90/269) och direktivet om arbete vid bildskärm (90/270). Däremot kommer den inte att ta fasta på förslaget från högnivågruppen av oberoende intressenter att småföretag skulle slippa göra skriftliga riskvärderingar enligt ramdirektivet om arbetsmiljö (89/391 se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 1). Kommissionen har nu också slutligt beslutat dra tillbaka förslaget om ändring av direktivet om arbetstid vid vägtransport (2002/15) som EU & arbetsrätt skrev om senast i nr 2/2010 s. 6. Egenföretagare måste alltså även i fortsättningen följa samma arbetstidsregler som anställda chaufförer.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör