EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2017
Publicerad: 2017-10-10
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Finska barnbyföräldrar kan inte undantas från arbetstidsregler
Det finns inget som tyder på att barnbyföräldrarnas arbete kan undantas från arbetstidsdirektivets (2003/88) regler om vila och raster, nattarbete och beräkningsperioder för veckoarbetstiden. Det kommer EU-domstolen fram till i målet mellan den finska grenen av SOS Children’s Villages och fyra kvinnor som vikarierat som ”föräldrar” i organisationens barnbyar i Finland. Domstolen drar därmed en annan slutsats än generaladvokaten (se EU & arbetsrätt nr 1 – 2/2017 s. 3).

EU-domstolen underkänner Ryanairs försök till ”forum shopping”
Det irländska flygbolaget Ryanairs försök att utnyttja de internationellt privaträttsliga reglerna om domsrätt och lagval i arbetsrättsliga tvister har flera gånger förut underkänts av nationella domstolar (se EU & arbetsrätt 2014 nr 4 s. 4 och 2015 nr 2 s. 1-2). Nu har EU-domstolen prövat samma flygbolags försök att styra i vilket lands domstolar tvister som rör anställningsavtal får tas upp. Domen avser två förenade mål där tolkningsfrågorna och de underliggande omständigheterna var liknande.

Otillräckligt skydd för rätten till privatliv när ingenjör avskedats efter chattande på jobbet
De rumänska domstolarna gav inte arbetstagaren tillräckligt skydd för hans rätt till sitt privatliv och sin korrespondens när han blivit avskedad för att ha använt arbetsgivarens chattlinje för privat kommunikation. Det konstaterade Europadomstolens stora kammare när den nyligen avgjorde målet Barbulescu mot Rumänien.

Säsongsarbetare offer för människohandel
Förbudet mot tvångsarbete kränktes

Europakonventionens förbud mot tvångsarbete innefattar skydd mot människohandel och ställer tydliga krav på hur rättsväsendet ska agera vid prövning av om arbetare är utsatta för detta brott. Det bekräftas i en dom där Europadomstolen för mänskliga rättigheter slår fast att Grekland inte uppfyllde sina skyldigheter enligt konventionen när en grupp exploaterade säsongsarbetare sökte hjälp.

 
 

 

Kommissionen vill förhindra strejker
Byggbranschens parter enade om minimilön vid utstationering och offentlig upphandling
Trots allt: Svenska myndigheter ska kräva kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling
OK begränsa styrelserepresentation till arbetstagare i Tyskland
Kommissionen står på sig om upplysningsdirektivet
Ny dom kan lösa problemet med dynamiska klausuler i anställningsavtal
   
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008