Tidigare nummer

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2023
- "Lägg ner målet mot Danmark och förtydliga reglerna om cabotage"
- Ny dansk arbetstidslag: Undantag från 48-timmarsregeln och krav på registrering av arbetstiden
- Svenska AD prutade på diskrimineringsersättning DO begär resning för "uppenbart felaktig rättstillämpning"
- ILO ber Internationella domstolen avgöra långdragen strid om strejkrätten
- Kollektivavtal om höjd timtaxa diskriminerade deltidsarbetande pilot

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2023
- Kan skilda villkor i olika kollektivavtal vara indirekt diskriminering?
- Transportarbetareförbundet går till Europadomstolen för att få uteslutning av SD-politiker prövad
- Sverige stöder Danmark om minimilöndirektivet - men varför säger regeringen inget om föreningsrätten?
- Kommer parterna att förhandla om europeiska företagsråd?
- Turkiet kränkte fackligt engagerad domares yttrandefrihet

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2023
- Regler om kollektiva uppsägningar gäller också när arbetsgivaren vill ändra arbetsvillkoren
- Hamnarbetarförbundet gör nytt försök i Europadomstolen
- Åldersdiskriminerad fackordförande får skadestånd
- Krisinstrumentet ska inte påverka rätten till kollektiva förhandlingar och stridsåtgärder
- Direktiv om plattformsarbete ett steg närmare förverkligande

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2023
- Europadomstolen utvecklar skyddet för visselblåsare
- Svenska arbetstidsavtal under kommissionens argusöga
- Danmark, Finland och Sverige brister i genomförande av arbetstidsdirektivet
- Nya norska regler om inhyrning ifrågasätts av ESA
- Dygnsvila tillkommer utöver veckovila även om veckovilan är extra lång

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2022
- Kollektivavtal om bemmaningsarbete måste kunna prövas i domstol
- Danmark tar minimilönedirektivet till EU-domstolen, Sverige genomför det men Norge och Island omfattas inte
- Föreningsrättslig stridsfråga i svenska domstolar - får fack utesluta aktiva Sverigedemokrater?
- Direktivets tillkomsthistoria gjorde att tyska fack vann i EU-domstolen
- Europadomstolen godtog svartlistning av högerextrem lärare

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2022
- Krisinstrument får inte påverka rätten att vidta stridsåtgärder, varnar Europafacket
- Minimilönedirektivet antaget, Danmark och Sverige röstade nej
- Minoritetsorganisation kan inte kräva att egna kollektivavtalet tillämpas
- Okänslig och respektlös trakasseriutredning kränkte den utsattas privatliv
- Parterna vill sluta bindande avtal om distansarbete i EU

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2022
- Åldersdiskriminering förbjuden även vid fackliga organisationers politiska val
- Politisk överenskommelse klar om minimilönedirektiv
- Europadomstolen: Facket hade rätt neka arbetstagare medlemskap
- Nationella domstolar ska avgöra om inhyrning ”rimligen” kan ses som temporär
- Arbetsgivare skyldig överväga omplacering av provanställd arbetstagare med funktionsnedsättning

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2022
- ÖVERRASKANDE DOM OM DIREKT EFFEKT Enskilda kan kräva proportionella sanktioner med stöd av direktivregler
- Tillämpningsdirektivet har inte genomförts korrekt - men vill kommissionen utmana den danska modellen?
- Ska Norge och Island genomföra minimilönedirektivet – eller är det inte ”EES-relevant”?
- Svagt skydd för föreningsfriheten för arbetande fångar

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2021
- Omvälvande förslag till direktiv om plattformsarbetares rättigheter
- Sverige godtar direktiv om minimilöner Danmark säger fortfarande nej
- EU:s konkurrensrätt ska inte hindra kollektivavtal för egenföretagare utan anställda
- Synförmåga kan vara avgörande yrkeskrav men rättvisan får vara blind

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2021
- Frågor till kommissionen om Holship utgår från selektiv läsning av domen
- Hamnarbetarförbundet till Europadomstolen: Vi hindras från att företräda våra medlemmar
- Epsu-domen – dödsstöten för den sociala dialogen som konstitutionell mekanism inom EU?
- Kategoriskt krav på hörselskärpa för kriminalvårdare var diskriminerande
- Inte proportionellt avskeda städare som ”gillat” politiska inlägg på Facebook

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2021
- Grundrättigheter står över marknadsfriheter men bojkottförbud kränkte inte EKMR
- Svensk processregel fråntar diskriminerad rätten till effektivt rättsmedel
- Norska regler mot arbetslivskriminalitet vid upphandling ifrågasätts av Eftas övervakningsmyndighet
- Europadomstolen och ILO fördömer summariska avskedanden i Turkiet

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2021
- Åtal mot offer för människohandel kränkte rätten till rättvis rättegång
- Danska Højesteret: Publicering av uppgifter om utstationeringar stred mot den fria rörligheten
- Rättstjänsten: Minimilönedirektiv kan antas om det ändras
- Kommissionen: Nya vägtransportregler orsakar för stora utsläpp
- Diskrimineringsförbudet gäller även inom samma skyddade grupp

Nordiskt nyhetsbrev nr 3-4 2020
- Sverige kritiseras av FN:s funktionsrättskommitté
- Finland välkomnar förslag till direktiv om minimilöner Danmark och Sverige visar ”gult kort"
- Förbättrade arbetsvillkor och rättvisare konkurrens vid gränsöverskridande vägtransporter
- Inte otillåten diskriminering när diplomat kallades hem på grund av graviditet
- Förarna var anställda på Cypern men nederländskt bolag var arbetsgivare
- Medlemsstater måste se till att bemanningsarbete är tillfälligt

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2020
- Parterna slöt europeiskt avtal om den digitala omvandlingen
- BusinessEurope vill skjuta upp nya utstationeringsregler
- Svenska rättegångsregler ger inte diskriminerad effektivt domstolsskydd, anser generaladvokat
- Kommissionen står på sig om minimilöner
- Homofoba uttalanden i radio kan vara diskriminering i arbetslivet

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2020
- Parlamentet och ministerrådet eniga –men striden om cabotage fortsätter
- Efta-domstolen: Inte otillåtet särbehandla norska fäder
- Kommissionen: minimilönerna ska vara adekvata, täcka fler och uppdateras regelbundet
- Nordiska fack tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner
- Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling lika viktigt som likabehandling och öppenhet

Nordiskt nyhetsbrev nr 3-4 2019
- Svenska parter enade mot lag om europeisk minimilön
- Danmark inför lagstadgad minimilön för utländska chaufförer
- Nya tag i förhandlingarna om EU:s anslutning till Europakonventionen
- Efter Tribunalens dom: Hur autonoma är parterna på EU-nivå?
- Kameraövervakningen kränkte inte López Ribaldas rätt till privatliv

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2019
- EU-domstolens stora avdelning: Daglig arbetstid måste registreras för varje arbetstagare
- Högsta domstolens fråga till EU-domstolen oroar arbetsmarknadens parter
- Fokus på atypiska anställningar i nya arbetsvillkorsdirektivet
- Fel beräkna förmåner vid uppsägning på föräldraledigs deltidslön

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2019
- Europarådets kommitté för sociala rättigheter: Maktobalans avgör om egenföretagare ska få sluta kollektivavtal
- Svenska Byggnads inte skadeståndsskyldigt för stridsåtgärder i strid med EKMR - Italiensk domstol erkänner inte dansk dom om utstationeringsskadestånd
- Ny luftfartsstrategi ska ge flygande personal bättre villkor
- Kommissionen vill underlätta beslut om socialpolitik

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2018
- Europadomstolen: Ekonomiska konsekvenser inget skäl för strejkförbud
- Svenska facket begär resning i mål om uppsägningstider efter verksamhetsövergång
- EU-stadgans artikel om betald semester kan åberopas i tvist med privat arbetsgivare
- Arbetstidsdirektivet omfattar inte familjehemsföräldrar. Målsättningen med vården skulle motverkas

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2018
- Ungern och Polen: EU-domstolen måste upphäva nya utstationeringsdirektivet
- Resa, kost och logi för utstationerade arbetstagare – ingen lösning i den norska avtalsrundan...
- Svenska fack uppmanar regeringen att intervenera i EPSU-målet
- Medlemsstater vill själva avgöra vem som är arbetstagare
- Knappast nödvändigt dela kyrkans syn på äktenskapet för att arbeta som överläkare på katolskt sjukhus

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2018
- Klagomål mot ingrepp i isländsk strejk var ”manifestly ill-founded”
- Särställning för ”mest representativa” organisationer kan strida mot EKMR och ILO:s konventioner
- Ingrepp i dansk lärarstrejk stred inte mot arbetstidsdirektivet
- Nya utstationeringsregler: ”Hårda kärnan” utökas och alla värdlandets villkor ska tillämpas efter tolv månader
- Reprimand innebar kränkning av professors yttrandefrihet 

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2018
- EU-domstolen godkänner Danmarks cabotageregler
- Parter och politiker i Sverige eniga i motstånd mot nytt arbetsvillkorsdirektiv
- Förslag till EU-regler om skydd för visselblåsare - fast inte om de rapporterar om brott mot arbetare
- Förslag om europeisk arbetsmyndighet orsakar politisk strid
- EU-dosmtolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i "gig-ekonomin" 

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2017
- Norska polisers restid är arbetstid enligt Efta-domstolen
- Danmark inför "samtidig semester" efter kritik från kommissionen
- ESA fortsatt kritisk till norska föräldraledighetsregler
- Domstolarna borde ha prövat om videoövervakning var befogad
- Viktiga klargöranden om förvärvade rättigheter för föräldralediga

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2017
- Finska barnabyföräldrar kan inte undantas från arbetstidsregler
- EU-domstolen underkänner Ryanairs försök till "forum shopping"
- Otillräckligt skydd för rätten till privatliv när ingenjör avskedats efter chattande på jobbet
- Säsongsarbetare offer för människohandel
Förbudet mot tvångsarbete kränktes

Nordiskt nyhetsbrev nr 1-2 2017
- Kommissionen ifrågasätter arbetstidsregler i Norden
- Fack och arbetsgivare ser över ersättningsregler för att blidka ESA
- Inget underentreprenörsansvar i Danmark och Sverige
- Särskilda utstationeringsregler för vägtransporter föreslås
- Klädkod OK om den är religiöst neutral och inte innebär indirekt diskriminering

Nordiskt nyhetsbrev nr 3-4 2016
- Historisk dom i Ajos-målet Højesteret trotsar EU-domstolen
- Europeiska kommittén för sociala rättigheter: Negativ föreningsfrihet kränks inte i norska hamnar
- Norska regler om föräldraledighet diskriminerar män anser ESA
- Grekiska sparåtgärder åsidosätter inte tyskt kollektivavtal i Tyskland
- Svensk syn på statsimmunitet i strid med EKMR

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2016
- Byggbranschens parter överens: –Nej tack till tjänstepass!
- EU-domstolen i Ajosmålet: Højesteret kan inte stöda sig på rättssäkerhetsprincipen
- Inget ”Albany-undantag” för norska hamnarbetares kollektivavtal
- Skyldighet betala avgifter till kollektivavtalsreglerad fond kränkte varken föreningsfriheten eller äganderätten

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2016
- Danmark och tio öststater ger nya utstationeringsregler ”gult kort”
- Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka
- ”Lön” i stället för minimilön föreslås för utstationerade arbetstagare
- Vad vill kommissionen med ”pelaren” för sociala rättigheter?

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2015
- Nordens regeringar gör gemensam sak: EU:s socialförsäkringsregler måste avspegla dagens familjemönster
- Generaladvokat svarar inte på frågorna och tillrättavisar Danmarks Højesteret
- AD undanröjde kollektivavtal med stöd av avtalslagen
- Minimilön vid offentlig upphandling behöver inte ha allmän giltighet

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2015
- Även yrkesmilitär skyddas av förbudet mot tvångsarbete
- Fælles nordisk retspragmatisme er værd at stå vagt om
- ESA håller med Eftadomstolen i grälet om norska varvsmålet
- Dragkamp mellan öst och väst om revision av utstationeringsdirektivet
- OK kräva upphandlingsspecifik minimilön – uttalanden i Rüffert överspelade, anser generaladvokat

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2015
- Danska fack får strejka för att få kollektivavtal med Ryanair
- Kollektivavtal som genomför ILO-konvention angrips på två fronter
- Är det OK att säga upp anställd som inte vill arbeta 84 timmar i veckan?
- Sociala stadgan kräver inte samvetsklausul i vården
- Ska konkurrenskraftsmyndigheter ge råd om lönebildningen?

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2015
- ILO:S FÖRENINGSFRIHETSKOMMITTÉ:
Danska regeringens försvar för ingrepp i avtalsförhandlingar räcker inte
- 6 – 0 till finska Elektrikerförbundet om minimilöner och lagval
- Inte AD:s sak pröva om begränsningar för inhyrning är motiverade av allmänintresset
- Avtal om EU:s anslutning till EKMR svårsmält för EU-domstolen

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2014
- UTMANANDE FRÅGA FRÅN DANMARKS HØJESTERET:
Vilken vikt fäster EU-domstolen vid rättssäkerhetsprincipen?
- Generaladvokat vill godta finska begränsningar för inhyrning av arbetskraft
- Lågprisbolagens ”regelshopping” leder till tvister om domsrätt och lagval
- Även kollektivavtal för ”falska” egenföretagare omfattas av Albany-undantaget
- Fel neka tredjelandsmedborgare lönegaranti för illegalt arbete

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2014
- FÖRSÄKRINGSKASSAN BEHÖVDE INTE ANPASSA ARBETSPLATSEN
Synskadad kvinna klagar till FN över svensk diskrimineringslag
- EU-domstolens generaladvokat ifrågasätter finska regler om allmänt bindande kollektivavtal
- Frågan kvarstår: Var blockaderna mot Sava Star proportionerliga?
- Kollektivavtals efterverkan binder förvärvaren vid företagsöverlåtelse
- Avsaknad av regler till skydd mot asbest kränkte rätten till liv

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2014
- EUROPADOMSTOLENS FÖRSTA MÅL OM SYMPATIÅTGÄRDER: Europakonventionen är tillämplig men brittiskt förbud godtogs
- Arbetsklausuler ska användas oftare i danska offentliga kontrakt
- Lönesänkning efter verksamhetsövergång fråga för Efta-domstolen
- Tillämpningsdirektivet: Kontroller vid utstationering måste vara motiverade och proportionella
- Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2014
- Norge bröt mot Europakonventionen Borde ha upplyst dykare om hälsorisker
- Kräver sociala stadgan samvetsklausul i vården?
- EU-domstolen ger finska kvinnor rätt – men på ”fel” grund
- Danska Højesteret sätter gränser för EU-konform tolkning
- Nytt direktiv ska göra det lättare att tjäna in och bevara tjänstepensioner

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2013
- Høyesterett eller Efta-domstolen? Öppet gräl om vem som bestämmer
- Kommissionen föreslår EU-regler om företagshemligheter
- Finska kollektivavtal om inhyrning blir fråga för EU-domstolen
- Även Europarådets sociala kommitté kritiserar svenska ingrepp i strejkrätten
- Danskt lärarfack klagar till ILO över regeringsingrepp i avtalsförhandlingar

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2013
- Rättighetsstadgan kan sätta gränser för förbättring av minimiregler i direktiv
- Dansk domstol frågar: Får man diskriminera dem som är feta?
- Finland ratificerar nya ILO-konventionen medan Sverige tvekar
- Tysk rätt kan bli tillämplig trots elva års arbete i Nederländerna

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2013
- SVERIGES REGERING TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN:
”Standarder för tjänster får inte påverka arbetsrätten”
- Brott mot dansk tradition när direktivet om uthyrning av arbetstagare genomfördes
- Sjukdom kan vara funktionshinder och nedsatt arbetstid rimlig anpassningsåtgärd
- EU-domstolen om ”jämförbar situation” i aktuell praxis om deltid och visstid

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2013
- Standarder som strider mot kollektivavtal när the new approach tillämpas på tjänster
- ESA ger sig om arbetsklausuler vid offentlig upphandling...
- ...och om obligatoriskt ID på byggen
- ILO-kritik: Laval-domen grav kränkning av föreningsfriheten
Staten bör kompensera facken för skadeståndet
- Medhåll på alla punkter för norska staten när Høyesterett avgjorde varvsmålet
- Avtal om frisörers arbetsmiljö ifrågasätts
Sverige och Finland stoppar direktivförslag

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2012
- ILLAVARSLANDE PLENUMAVGÖRANDE: Faller krispolitikens följder utanför rättighetsstadgan?
- ILO:s föreningsfrihetskommitté:Trojkans krav underminerar hela Greklands arbetsmarknadssystem
- Generaladvokat håller med danska kvinnor om sjukdom som funktionshinder

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2012
- DANSKT ÅTGÄRDSPROGRAM MOT SOCIAL DUMPNING:
Snabba böter, fler arbetsklausuler och skärpt kontroll av cabotage
- Sverige får regler om uthyrning av arbetstagare Arbetsgivarna klagar redan hos kommissionen
- Gräl om strejkrätten lamslog ILO-konferens

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2012
- OFFENTLIG UPPHANDLING OCH SOCIALA HÄNSYN
OK kräva varor från rättvis handel om bara villkoren utformas rätt
- Två regeringspartier reserverade sig när bemanningsdirektivet genomfördes i Norge
- LO och TCO klagar till Europarådet över Lavaldomens konsekvenser
- Ministerrådet avvärjde inblandning i svensk lönebildning
- Yrkeserfarenhet från annat bolag behöver inte beaktas vid lönesättning

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2012
- Nordiska parlament underkänner kommissionens förslag om stridsåtgärder
- Kortare arbetstid OK, lönetillägg mer tveksamma, enligt Efta-domstolen
- Gäller EES-rätten vid stridsåtgärder mot norskt fartyg med panamansk flagg?
- Nya europeiska avtal för sjöfolk, frisörer och fotbollsproffs
- Missbruk av fri rörlighet ska motverkas men värdstatens kontroll begränsas

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2011
- POLITISK HELOMVÄNDNING: EU:s minimiregler ska vara maximum –
och småföretag ska helst undantas
- Politiskt avtal om stärkta insatser mot social dumpning
- Praktiska och politiska problem när EU ska anslutas till Europakonventionen
- Provokation men inte förolämpning ryms inom facklig yttrandefrihet
- Personaldomstolen: Stadgan ger inte rätt till kollektiva förhandlingar

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2011
- Allmänintresset viktigare än lojalitetsplikten Fel avskeda sköterska som slog larm
- Byggbranschens parter antog gemensamt förslag om kommande utstationeringsregler
- Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning
- Åldersdiskriminering förbjuden även i kollektivavtal men viss särbehandling möjlig under övergångsperiod

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2011
- Efta-domstolen fällde Island Utländska företag kan inte krävas på sjuklön och arbetsskadeförsäkring
- Sveriges regering ger efter för kommissionen Föreslår ”förtydligande” om visstidsanställningar
- SAS turordningslistor godkända i Norge – men underkända i Sverige
- Arbetsmarknadens parter ska förhandla om arbetstidsdirektivet

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2011
- Finska HD lade Europakonventionen till grund för strejkavgörande
- EU-domstolen slår fast: Åldersdiskriminering att neka pensionsberättigad avgångsvederlag
- Lönebildningen het potatis när EU tar fastare grepp om medlemsländernas ekonomiska politik
- ILO varnar för långtgående ingrepp i förhandlingsfriheten
- Könsdiskriminerande direktivregel ogiltigförklarad Tjänstepensionssystemen kan påverkas indirekt

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2010
- Danska måleribranschen vill pröva allmängiltigförklarade kollektivavtal
- EU-domstolen slår fast: Åldersdiskriminering att neka pensionsberättigad avgångsvederlag
- Förslag till nya utstationeringsregler förhandlas fram av parterna
- Europakonventionens skydd för privatlivet krävde noggrann intresseavvägning vid uppsägning
- Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2010
- Norges regering beredd ändra regler om arbetsvillkor i offentliga kontrakt
- Højesteret ålägger underrätt att ställa fråga till EU-domstolen
- Finnairs lönesystem kan strida mot mödraskyddsdirektivet
- Försäkringsgivare för offentliganställdas pension ska upphandlas - men facket kan delta i beslutet

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2010
- Tyskt mål tvingar EU-domstolen ta ställning till förhandlingsrättens räckvidd
- Förslag om anmälningsplikt vid utstationering till Sverige men inget krav på behörig representant
- EU ger riktlinjer för lönebildningen i medlemsstaterna "Oacceptabel inblandning i avtalsförhandlingarna"
- Monti föreslår ny Montiförordning för att skydda stridsrätten vid utstationering

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2010
- Effekterna av Viking och Laval strider mot skyddet för organisationsrätten
- Finska facket vann mot Fujitsu, uppsagda får elva månaders lön var
- Arbetsmiljökrav förfaller automatiskt, kommissionen kräver ändring
- Åldersgräns inom brandkåren verkligt yrkeskrav, skydd för hälsan kan motivera åldersgräns för tandläkare
- Särregel för unga var olämplig även om syftet var legitimt

Nordiskt nyhetsbrev nr 3/4 2009
- Administrativa bördor ska minskas -på arbetstagarnas bekostnad?
- Nordiskt fack: EU-regler om ersättningspolitik hotar rätten till fria kollektivavtalsförhandlingar
- Svårare bevisa könsdiskriminering efter färsk dom i Finlands Högsta domstol...
- Oenig Arbetsdomstol avgjorde Laval-målet med omstridd tolkning av EU-rätten

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2009
- Højesteret friar fackliga förtroendemän Inget insiderbrott rådgöra om fusion
- DANMARK VARNAR EG-DOMSTOLEN: Förstör inte vårt pensionssystem med krav på upphandling
- Slopat krav på behörig företrädare i landet när tjänstedirektivet genomförs i Sverige

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2009
- SLUTROND (?) I LAVAL-MÅLET: Ska facken betala skadestånd fast de följde entydig svensk lag?
- EG-domstolen godtog Danmarks sätt att genomföra direktiv med kollektivavtal
- Åtgärder mot "falska egenföretagare" hindrade etableringsfriheten
- Höga beviskrav på medlemsstaterna när särbehandling på grund av ålder ska rättfärdigas

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2008
- Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för kollektivavtalen
- Arbetsmarknadens parter kritiska till svenska Laval-utredningens förslag
- Nya frågor om danska kollektivavtals verkan för utomstående arbetstagare

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2008
- DANSK UTREDNING OM LAVAL-DOMENS KONSEKVENSER: Danska modellen bevaras med litet ingrepp i stridsrätten
- Lön enligt danskt kollektivavtal återkrävdes i Polen Arbejdsretten dömer ut kraftigt skadestånd
- Banbrytande avgöranden om diskriminering på grund av etniskt ursprung och funktionshinder

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2008
- Danmark och Norge försvarar arbetsklausuler i offentliga kontrakt
- Kohandel om bemanningsarbete och arbetstider banar väg för direktiv
- Klausulen om icke-diskriminering i visstidsdirektivet har direkt effekt

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2008
- DOMEN I MÅLET RÜFFERT: EG-domstolen på kollisionskurs med ILO:s konvention 94
- Även Østre landsret dömde förtroendemän för insiderbrott
- Finskt allmängiltighetssystem kränker inte föreningsrätten

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2007
- EFTER EUROPADOMSTOLENS DOM: Gransknings- och mätningsarvoden utrensade ur de flesta kollektivavtal
- Viking Line-målet: Stridsrätten en del av EG-rätten men möjligheten att angripa stridsåtgärderna utvidgas
- Sysselsättningspolitiskt mål kan rättfärdiga skyldighet avgå med pension vid 65

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2007
- Fördragsreformen Politisk enighet men rättsligt kaos?
- Højesteret frågar EG-domstolen: Kan kollektivavtal som genomför direktiv tillämpas på oorganiserade?
- Kommissionen klagar på Sveriges sätt att införliva direktivet mot etnisk diskriminering
 
Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2007
- NYTT MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN: Nordiska länder ställer för hårda krav på företag som utstationerar arbetstagare
- Svensk utredning föreslår att upphandlare ska informera anbudsgivare om arbetsmiljökrav

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2007
- EUROPADOMSTOLEN OCH GRANSKNINGSARVODENA: Domen har verkan för framtiden
- EU & arbetsrätt till Stockholms universitet när Arbetslivsinstitutet läggs ned

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2006
- Kommissionen och parterna överens om att skärpa arbetsrätten till sjöss...
- ...men hittills har de gått bet

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2006
- ILO-KONVENTION UTMANAS I EG-DOMSTOLEN
Danmark och Finland försvarar krav på lön enligt kollektivavtalet för orten

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2006
- Expertgrupp föreslår direktiv om gränsöverskridande kollektivavtal
- Skydd för arbetstagares integritet utreds på nytt i Sverige

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2006
- TJÄNSTEDIREKTIVET: Undantag för arbetsrätten inget fribrev
- Sexton stater har yttrat sig i Laval-målet. Majoriteten värnar rätten till stridsåtgärder

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2005
- Norska "allmenngjøringsloven" påstås strida mot EES-avtalet
- Förlikning om yrkesförares körtider

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2005
- Direktiv skall ge arbetstagare rätt ta med sig rätten till tilläggspension
- Viking Line-målet går till EG-domstolen: Besvärsinstans upphäver strejkförbud

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2005
- Dom i Viking Line-målet: Engelsk underrätt förbjöd strejk i Finland med stöd av EG-fördraget
- Svenska AD frågar EG-domstolen om stridsåtgärder mot lettiskt företag

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2005
- Generaladvokat ifrågasätter finsk arbetarskyddslag
- Medlemsstater vill inte genomföra europeiskt avtal om tågarbetstider

Nordiskt nyhetsbrev nr 3-4 2004
- Fri rörlighet i Norden:
Svenska kranförare får inte arbeta i Finland. Kollektivavtalsbaserad utbildning döms ut
- Vikinglinjen går till engelsk domstol för att hindra strejk bland finska sjömän

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2004
- Förslaget till tjänstedirektiv:
Värdlandets arbetsrätt skall gälla i stort men social protektionism begränsas
- Parterna nära avtal om stress i arbetslivet

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2004
- Ovanligt drag av EG-domstolen banar väg för ny princip?
- Danskt rederi fick stöd

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2003
- Parlamentet vill slopa undantagsregel i arbetstidsdirektivet
- Minskade möjligheter kontrollera utstationerade arbetstagare

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2003
- Danmark genomför direktiv med egen erga omnes-modell
- Nordens regeringar värnar kollektivavtalen

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2003
- Staten skadeståndsskyldig även när HD tillämpat EG-rätten fel
- Lagförslag mot etnisk diskriminering föll i danska Folketinget, men norrmännen genomför direktiven frivilligt

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2003
- ILO kritiserar Sverige för ingrepp i kollektivavtal om pensionsålder
- Utvärderare ger högt betyg åt svensk arbetsrättsforskning

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2002
- Danska förtroendemän åtalade
Insiderbrott rådgöra med facket?
- Kommissionen saboterar parternas strävan mot självständiga relationer

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2002
- Nordiska länder kritiseras för begränsningar av strejkrätten
- Finland begär att direktiv om förares arbetstider ogiltigförklaras

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2002
- Kommissionen på kollisionskurs mot finländsk fartygsbojkott
- Första ”frivilliga” europeiska avtalet ny norm för umgänget mellan parterna?

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2002
- Förslag till direktiv om uthyrning omstritt in i det sista
- Kommissionen uppmanar Sverige att ändra arbetstids- och semesterregler

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2001
- Uppseendeväckande helomvändning i Efta-domstolen av Norges regering
- Parlamentet och ministerrådet förlikades om info och samråd

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2001
- Europabolag senast år 2004
Medinflytande i första hand genom avtal
- Branschdeklaration påverkar förslag till direktiv om uthyrningsföretag?

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2001
- Svensk arbetstidslag ifrågasätts–
Danmark väntar snart avgörande
- Dansk kursändring: Parterna låter EG-domstolen avgöra tolkning av avtal

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2001
- Generaladvokat åberopar nya rättighetsstadgan:
Villkor för rätt till semester underkänns
- För svårt få arbetstillstånd i Sverige

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 2000
- Enighet om Europabolagen efter 30 år: Direktiv om information och samråd nästa
- Första professuren i arbetsrätt inrättad i Norge

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 2000
- Många ändringar i ministerrådet
- Kortare uppsägningstid i ny arbetsavtalslag

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 2000
- Rekordsnabb enighet om direktiv mot rasdiskriminering
- Finland får lag om integritetsskydd

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 2000
- Generaladvokat om arbetstidsdirektivet:
Jour skall räknas in i arbetstiden
- Svensk strejkrätt uppfyller sociala stadgans krav

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 1999
- Generaladvokat om arbetstidsdirektivet:
Jour skall räknas in i arbetstiden
- Svensk strejkrätt uppfyller sociala stadgans krav

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 1999
- Europeiskt avtal tolkas utan hänsyn till partsavsikten
- Föreslaget avtalsförbud strider mot ILO-regler

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 1999
- Storbritannien vill inte att direktivet skall gälla
lönediskriminering
- Finlands Högsta domstol återbröt inte AD-dom om diskriminerande kollektivavtal

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 1999
- Svensk proportionalitetsprincip kan strida mot Europarådets sociala stadga
- Kritik mot svenska uppsägningsregler

Nordiskt nyhetsbrev nr 4 1998
- UEAPME får vara med och förhandla
- Positiv särbehandling vid professorstillsättning till EG-domstolen

Nordiskt nyhetsbrev nr 3 1998
- Kollektivavtal angrips med konkurrensrättsargument
- Resolution i stället för ILO-konvention om "contract labour".

Nordiskt nyhetsbrev nr 2 1998
- Finska AD ogiltigförklarade diskriminerande kollektivavtalsvillkor
- Förstainstansen avvisade UEAPMEs talan

 

Nordiskt nyhetsbrev nr 1 1998
- ILO-konvention hindrar konkurrens
- Europarådet underkänner tyska strejkregler.

 
Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör