EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2019
Publicerad: 2019-06-29
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

EU-domstolens stora avdelning: Daglig arbetstid måste registreras för varje arbetstagare
Arbetstidsdirektivet, tolkat i ljuset av EU-stadgan om grundläggande rättigheter, innebär att medlemsstaterna måste ålägga arbetsgivarna att införa system för att beräkna den dagliga arbetstiden för varje arbetstagare. Det slår EU-domstolen fast i storkammaravgörandet C-55/18 CCOO, ett tydligt exempel på lagstiftande genom domstolsavgörande.

Högsta domstolens fråga till EU-domstolen oroar arbetsmarknadens parter
Måste en domstol i ett mål om diskrimineringsersättning alltid pröva om diskriminering faktiskt har ägt rum om den sökande begär det, för att kravet på effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner ska vara uppfyllt? Det är innebörden i en fråga till EU-domstolen från Högsta domstolen (HD) i Sverige, som har väckt oro hos arbetsmarknadens parter. De fruktar att svaret kan begränsa deras möjligheter att använda förlikning som ett sätt att lösa tvister.

Fokus på atypiska anställningar i nya arbetsvillkorsdirektivet
Den 13 juni antogs slutligen direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU (arbetsvillkorsdirektivet) som innebär en revidering av det så kallade upplysningsdirektivet (91/533). Revideringen innebär inte bara att kravet på information till arbetstagarna skärps utan också att en rad materiella bestämmelser införs. Många av tilläggen är inriktade på personer med atypiska anställningsformer

Fel beräkna förmåner vid uppsägning på föräldraledigs deltidslön
Hur ska förmåner och ersättningar till medarbetare som är föräldralediga på deltid beräknas – strider beräkningar som bygger på deltidslönen mot EU-rätten? Ja, blev EU-domstolens svar i målet RE mot Praxair som nyligen avgjordes.

 
 

 

Generaladvokat: OK att finska semesterdagar fryser inne
Europadomstolen prövar om föreningsfriheten kränktes i Holship-målet
Klart med europeisk arbetsmyndighet
Tidigare Ajos-anställds krav mot danska staten var preskriberat
Enighet om EU-reglering av flytt av säte mellan medlemsstater
Nya regler ska underlätta livet för föräldrar och anhörigvårdare

Inget skydd för privatlivet på jobbet för illvillig mejlskrivare
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008