EU & arbetsrätt 2 2022


Fel bevilja statsimmunitet i arbetstvister med hushållsarbetare

Det var fel av domstolarna i Förenade kungariket att bevilja Sudan och Libyen statsimmunitet i arbetsrättsliga tvister med två kvinnor som hade varit anställda vid de båda ländernas ambassader i London. Det medgav Förenade kungariket och det följer också av domen från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som tillerkänner kvinnorna skadestånd.

Fatima Benkharbouche och Mina Janah, som var marockanska medborgare, hade varit anställda som hushållsarbetare vid Sudans respektive Libyens ambassader i London. Efter att de hade avskedats från sina anställningar väckte de talan mot sina arbetsgivare med olika arbetsrättsliga yrkanden. Målen gick hela vägen till Förenade kungarikets högsta domstol som delvis beviljade Sudan och Libyen statsimmunitet. Enligt domstolen skulle de arbetsrättsliga anspråk som täcktes av EU-rätten inte omfattas av statsimmunitet (Förenade kungariket var då fortfarande medlem i EU), medan övriga arbetsrättsliga anspråk omfattades av statsimmunitet.

Arbetstagarna nöjde sig inte med det, utan vände sig till Europadomstolen. Med hänvisning till Europakonventionens artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång hävdade de att samtliga deras anspråk skulle tas upp till prövning av domstolarna i Förenade kungariket. Inför Europadomstolen medgav Förenade kungariket att det var fel att bevilja statsimmunitet i de enskilda fallen. Staten yrkade dessutom att målen skulle avskrivas hos Europadomstolen eftersom tvisterna hade lösts genom förlikning och Förenade kungariket har inlett en översyn av sina regler om statsimmunitet. Europadomstolen beslutade dock att inte avskriva målet men att acceptera medgivandet. Arbetstagarna ska därmed ha rätt till skadestånd av staten.

Eftersom anspråken medgavs prövade inte Europadomstolen målen i sak. Det är på ett sätt beklagligt. Mot bakgrund av tidigare praxis kan det emellertid konstateras att statsimmunitet bara får beviljas i tvister med sådana ambassadanställda som utför arbetsuppgifter som är kvalificerade och speciella för ambassadarbete (se domen Naku mot Sverige och Litauen som refererades i EU & arbetsrätt nr 3-4 /2016 s. 9) eller i tvister med arbetstagare som är medborgare i ambassadlandet, har en stark anknytning dit och dessutom garanteras en domstolsprövning där (se domen Ndayegamiye- Mporamazina mot Schweiz som refererades i EU & arbetsrätt nr 1/2019 s. 7).

 Eftersom Benkharbouche och Janah varken utförde kvalificerat ambassadarbete eller hade någon särskilt stark anknytning till ambassadländerna var det inte i linje med den moderna folkrättsliga uppfattningen att bevilja dessa statsimmunitet.

Erik Sinander

 Benkarbouche och Janah mot Förenade kungariket, klagomål nr 19059/19 och 19725/18, dom den 5 april 2022.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör