EU & arbetsrätt 4 2023


Domar mot Turkiet vann laga kraft

Europadomstolens dom i målet Sarisu Pehlivan mot Turkiet (se EU & arbetsrätt nr 3/2023 s. 7) har vunnit laga kraft sedan domstolens stora kammare avslagit Turkiets begäran om att ta upp målet. Detsamma gäller Kaymak m.fl. mot Turkiet (se EU & arbetsrätt nr 3/2023 s. 6) som den turkiska regeringen också hade överklagat. Det förstnämnda målet handlade om oproportionerliga ingrepp i en fackligt engagerad domares yttrandefrihet. I det andra hade ett par lärares föreningsrätt kränkts.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör