Innehåll:

Nytt diskrimineringsförbud anses för vagt

Förslag från kommissionen: Minimera antalet tvingande regler

”Contract workers” blev ”workers in situations needing protection”
Svenskt förbud mot trikloretylen lämpligt och proportionerligt
Kommissionen har nu beslutat föreslå en översyn av lönegarantidirektivet
EG-domstolen höll med
Inte fel ta socialpolitiska hänsyn vid val mellan anbudsgivare
Regler om företagsöverlåtelse och om upphandling kan tillämpas parallellt
Nya vägar i arbetstidspolitiken
Nya mål
 


Många ändringar i ministerrådet
Den 17 oktober nådde ministerrådet politisk enighet om det direktiv som skall förbjuda diskriminering i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Texten granskas nu av juristlingvisterna och kan sedan antas formellt. Därmed har EU på mindre än ett år fört båda de direktiv som ingick i kommissionens ”antidiskrimineringspaket” i hamn.
Läs mer...

Kortare uppsägningstid i ny arbetsavtalslag
Genom att förkorta uppsägningstiderna för anställsningar som har varat mindre än åtta år vill den finska regeringen göra det mer attraktivt att anställa tillsvidare i stället för på begränsad tid. Det är ett av förslagen i den proposition om en helt ny arbetsavtalslag som regeringen just lagt fram. Som arbetsavtalskommittén föreslog i sitt betänkande kommer också systemet med allmängiltigförklaring av kollektivavtal att göras om (se EU & arbetsrätt nr 1/00).


Arbetstiden alltmer individuell

Direktiv hinner inte genomföras

 

Dragkamp om rättighetsstadgan

Positiv särbehandling efter Tham


Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308