EU & arbetsrätt 3-4 2004


Nordiska länder på väg genomföra
direktivet om information och samråd

Danmark: Första allmänna lagen om information och samråd

För första gången får Danmark en allmän lag om information och samråd när direktiv 2002/14 genomförs nästa år. Och som vanligt i Danmark blir den tilllämplig enbart på områden som inte täcks av kollektivavtal. Det föreslås i en proposition till Folketinget.

Alla företag med minst 35 anställda skall omfattas av lagen. Siffran är vald för att förhållandena på den privata arbetsmarknaden skall bli så likartade som möjligt. Enligt Samarbetsavtalet mellan Dansk Arbejsgiverforening och danska LO går nämligen tröskeln för att samarbetet mellan företagsledning och anställda skall formaliseras genom en samarbetskommitté vid 35 anställda.

Förutsättningen för att lagen skall vika för ett kollektivavtal är att detta minst motsvarar direktivets regler. Samtidigt sägs att om kollektivavtalets regler om information och samråd överensstämmer med det syfte och de principer som slås fast i artikel 1 i direktivet, anses avtalet uppfylla direktivets krav, oberoende av vad som sägs i detta om hur informationen och samrådet skall gå till och vad de skall handla om.

De som skall informeras och ges möjlighet till samråd är arbetstagarnas fackliga förtroendemän eller andra ”ordinarie representanter” för arbetstagarna. Om det inte finns några ordinarie representanter, eller om arbetsgivaren och de ordinarie representanterna kommer överens om det, skall arbetstagarnas representanter väljas av alla företagets anställda. Om det finns grupper på företaget som inte är representerade av de ordinarie arbetstagarrepresentanterna, kan dessa grupper begära att också få ha en representant som får information och är med vid samråden.

Kerstin Ahlberg

Fler artiklar i serien:
- Norge: Lagförslag lämnar många frågor obesvarade
- Sverige: Utvidgad informationsplikt på avtalslösa arbetsplatser föreslås
- Finland: Små ändringar i samarbetslagen
- Storbritannien: Dubbla trösklar att passera för att få rättigheter enligt direktivet

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör