EU & arbetsrätt 3-4 2004


Nordiska länder på väg genomföra
direktivet om information och samråd

Finland: Små ändringar i samarbetslagen

I Finland regleras arbetstagares rätt till information och samråd framförallt i lagen om samarbete i företag (1978), även om det finns särskilda bestämmelser om hörande av personal och förhandlingar i ett flertal speciallagar.

Sedan hösten 2003 arbetar en kommitté med att bereda en totalrevision av samarbetslagen. Kommitténs mandatperiod räcker till den 31 januari 2006. Hösten 2004 lade den dock fram ett förslag till hur direktivet om information och samråd (2002/14) skall införlivas i finsk rätt. Regeringen har i sin tur lagt fram förslaget som sådant som en proposition till riksdagen (RP 201/2004).

Förslaget innebär tre smärre justeringar av samarbetslagen:

  • Den semidispositiva regeln om lagens tillämpningsområde (2 § 1 mom) föreslås bli tvingande. Enligt gällande rätt kan riksomfattande organisationer genom avtal höja tröskeln för lagens tillämpning från 30 arbetstagare till exempelvis 70, vilket ju strider mot direktivets gräns om 50. I praktiken har dylika avtal dock inte ingåtts i Finland.
  • Informationsskyldigheten vid företagsöverlåtelser förtydligas (11 §).
  • Uppsägningsskyddet stärks för sådana arbetstagarrepresentanter, som särskilt tillsätts för samarbetsförhandlingar för att fackliga företrädare saknas (5 §).

Niklas Bruun

Fler artiklar i serien:
- Norge: Lagförslag lämnar många frågor obesvarade
- Sverige: Utvidgad informationsplikt på avtalslösa arbetsplatser föreslås
- Danmark: Första allmänna lagen om information och samråd
- Storbritannien: Dubbla trösklar att passera för att få rättigheter enligt direktivet

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör