EU & arbetsrätt 3-4 2004


Nordiska länder på väg genomföra
direktivet om information och samråd

Storbritannien: Dubbla trösklar att passera för att få rättigheter enligt direktivet

Det brittiska förslaget till genomförande av direktivet om information och samråd ger arbetsgivarna stora möjligheter att slippa undan direktivets krav. Det framhöll professor Brian Bercusson som presenterade förslaget vid ett seminarium på Arbetslivsinstitutet.

Förslaget är nydanande såtillvida att Storbritannien och Irland är de enda länder bland de 15 som var med om anta direktivet som inte sedan tidigare hade någon motsvarande nationell lagstiftning. Det har utarbetats på basen av riktlinjer som antagits av arbetsmarknadens parter i Storbritannien, d v s Confederation of British Industry (CBI) och Trades Union Congress (TUC). Bercusson förklarade förslagets tillkomst med att TUCs defensiva strategi för att bevara det avtalsbaserade samarbete som finns på arbetsplatser där facket är starkt kunde förenas med arbetsgivarnas intresse av att nå en minimalistisk lösning.

Lagförslaget innebär att minst 15 anställda, som bör uppgå till minst 10 procent av arbetstagarna, uttryckligen måste kräva ett informations- och samrådsförfarande för att arbetsgivaren skall behöva uppfylla direktivets krav. Men om arbetsgivaren i en sådan situation sedan tidigare har ett avtalsbaserat arrangemang för information och samråd har han en möjlighet att behålla det, även om det inte uppfyller direktivets krav. Förutsättningen är att han ordnar en omröstning bland personalen. Om minst 40 procent av arbetstagarna stöder kravet på omförhandling av avtalet måste arbetsgivaren gå med på detta. I annat fall kan det gamla avtalet bestå.

Bercusson uttryckte starka tvivel på att det brittiska förslaget uppfyller direktivets krav och menade även att det kan förväntas utlösa stor aktivitet bland arbetsgivarna att ingå ”svaga” samarbetsavtal innan lagen träder i kraft, eftersom dessa kommer att åtnjuta ett starkt skydd av den brittiska lagstiftningen. I övrigt är det brittiska lagförslaget ett omfattande aktstycke som i komplexitet och längd mångfaldigt överträffar det direktiv som det är avsett att förverkliga i brittisk rätt.

Niklas Bruun

Fler artiklar i serien:
- Norge: Lagförslag lämnar många frågor obesvarade
- Sverige: Utvidgad informationsplikt på avtalslösa arbetsplatser föreslås
- Danmark: Första allmänna lagen om information och samråd
- Finland: Små ändringar i samarbetslagen

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör