EU & arbetsrätt 3 2008


 

Nya ledighetsregler på kommissionens agenda men ingen revision av utstationeringsdirektivet

Europeiska kommissionen överväger att föreslå nya EU-regler om föräldraledighet och andra typer av ledighet som kan göra det lättare att förena arbete och familjeliv och även regler som förbättrar skyddet för gravida. Det framgår av den nya sociala agenda som kommissionen presenterade i somras. Samtidigt lade den fram två förslag till nya direktiv: ett om genomförande av avtalet om arbete till sjöss och ett om ändringar i direktivet om europeiska företagsråd (se artiklarna nedanför).

Någon översyn av utstationeringsdirektivet som många har efterlyst efter EG-domstolens domar i Laval- och Rüffert-målen tycks däremot inte stå på kommissionens dagordning. I stället kommer den att "diskutera dessa frågor och problem" med arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna och ordna ett "forum" under hösten 2008 för att "främja utbytet av god praxis mellan berörda parter om hur grundläggande sociala rättigheter kan respekteras mot bakgrund av den ökade rörligheten för arbetstagare".

Man kan också konstatera att ett par av de lagstiftningsinitiativ som kommissionen aviserade i 2005 års motsvarighet (se EU & arbetsrätt nr 2/2005 sid 5) - och som det aldrig har blivit något av - nu har strukits från dagordningen. Planerna på ett direktiv om skydd för arbetstagares personuppgifter tycks alltså vara skrinlagda, liksom tankarna på en rättslig ram kring gränsöverskridande avtalsförhandlingar och kollektivavtal.

Kommissionen avslöjar inte heller vilka slutsatser den har dragit av svaren på samråden om eventuella ändringar i direktivet om övergång av verksamhet och om att avskaffa olika undantag för sjöfolk i de arbetsrättsliga direktiven (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 6 och 4/2007 sid 6).

I meddelandet talar kommissionen om vikten av internationell solidaritet och om hur EU bl.a. bör utnyttja sin handel för att främja drägliga arbetsvillkor i tredje länder. Den uppmanar också alla medlemsstater att föregå med gott exempel genom att "ratificera och genomföra" de ILO-konventioner som ILO anser vara uppdaterade. Vad kommissionen inte nämner är att ett av dessa uppdaterade instrument är ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Som EU & arbetsrätts läsare vet (se t.ex. nr 2/2008 sid 1) har EG-domstolens dom i målet Rüffert väckt frågan om medlemsländerna alls får ratifi cera och tillämpa konventionen. Kommissionens uttalande i den nya sociala agendan måste ses som ett starkt ställningstagande för att detta är möjligt, och till och med rekommendabelt  


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör