EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2015
Publicerad: 2015-05-07
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

ILO:S FÖRENINGSFRIHETSKOMMITTÉ:
Danska regeringens försvar för ingrepp i avtalsförhandlingar räcker inte
Den danska regeringens förklaring till varför den rådgjorde enbart med arbetsgivarsidan när den utarbetade den lag som upphävde alla arbetstidsregler i kollektivavtalet duger inte. Det är slutsatsen från ILO:s föreningsfrihetskommitté som har prövat Danmarks Lærerforenings klagomål över regeringens ingrepp i avtalsförhandlingarna 2013 (se EU & arbetsrätt nr 4/2013 s. 5)

6 – 0 till finska Elektrikerförbundet om minimilöner och lagval
Det blev 6 – 0 till det fi nska Elektrikerförbundet när EU-domstolen meddelade förhandsavgörande i tvisten om vilken lön ett polskt företag ska betala sina utstationerade arbetstagare enligt det finska allmänt bindande kollektivavtalet (se EU & arbetsrätt nr 4/2013 s. 2 och 3/2014 s. 2).

Inte AD:s sak pröva om begränsningar för inhyrning är motiverade av allmänintresset
Vilka begränsningar för inhyrning av arbetskraft som är motiv-erade av allmänintresset är fortfarande en obesvarad fråga efter EU-domstolens förhandsbesked till den finska Arbetsdomstolen om tolkningen av bemanningsdirektivet (2008/104). Direktivets artikel 4.1 riktar sig nämligen till behöriga myndigheter och kan inte åberopas direkt i nationell domstol. Enligt EU-domstolen är det därför inte Arbetsdomstolens sak att pröva om ett kollektiv-avtal som begränsar arbetsgivares möjligheter att hyra in arbetskraft är i strid med bemanningsdirektivet.

Avtal om EU:s anslutning till EKMR svårsmält för EU-domstolen
Att Europadomstolen för mänskliga rättigheter skulle kunna över-pröva EU-domstolens bedömningar är uppenbarligen för svår-smält för den senare. Strax före jul underkände EU-domstolen det förslag till avtal som skulle innebära att EU anslöt sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR). Vad som nu kommer att ske är oklart.

 
 

 

Finland stämt för fördragsbrott
Polsk lag kan inte hindra finskt fack från att föra talan
Tillåtet särbehandla feta om de inte är funktions-hindrade
Tjänsteman med rätt till folkpension får sär-behandlas
Dödförklarat direktiv-förslag på väg att återupplivas?
Gräl om gränsen för kompetensen
Nytt sätt numrera EU:s rättsakter
Parterna vill inte att arbetstidsdirektivet revideras
Generellt organisations-förbud för militär personal gick för långt
Ska regler om information och samråd samlas i ett direktiv?
Europeiskt avtal om arbetstider i inlands-sjöfart har blivit direktiv
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008