EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2005
Publicerad: 2005-04-26
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Generaladvokat ifrågasätter finsk arbetarskyddslag
Det strider mot maskindirektivet att kräva att importörer eller distributörer skall kontrollera om en maskin uppfyller direktivets grundläggande krav, när tillverkaren har försett maskinen med CE-märke och skickat med en EG-försäkran om att den uppfyller gällande standard. Det skriver generaladvokaten Geelhoed i ett förslag till dom som rör tillämpningen av den finska arbetarskyddslagens 40§.

Medlemsstater vill inte genomföra
europeiskt avtal om tågarbetstider

Flera medlemsstater motsätter sig det förslag till direktiv som går ut på att genomföra avtalet om arbetstider i internationell tågtrafik. Avtalet slöts 2004 mellan Europeiska Järnvägs-
gemenskapen och Europeiska Transportarbetarefederationen.

AD sade nej till interimistiskt förbud
Lettiskt företag gav upp

Det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd gav upp och tog hem sina arbetstagare från bygget i Vaxholm, sedan det misslyckats med att driva igenom ett interimistiskt förbud mot de stridsåtgärder som Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet vidtog för att bolaget skulle teckna ett svenskt kollektivavtal för de utstationerade arbetstagarna.

Allmängiltiga kollektivavtal täcker
huvuddelen av finsk arbetsmarknad

I Finland grundar sig arbetsgivarens skyldighet att betala utstationerade arbetstagare lön enligt branschens kollektivavtal på en speciallag om utstationerade arbetstagare, som genomför EGs utstationeringsdirektiv.

Utländska företag behandlas
på samma sätt som danska

I Danmark finns varken lagstadgad minimilön eller allmängiltiga kollektivavtal. Den danska utstationeringslagen innehåller inte någon regel om lön etc fastlagd i kollektivavtal, villket måste anses förenligt med direktivet som när det gäller lön bara är tvingande i förhållande till lagstadgad minimilön och vissa allmängiltiga kollektivavtal, alltså just de regleringsformer som inte används i Danmark.

 
 

 

Norsk allmängiltigförklaring gäller endast avtalens minimilöner
Kollektivavtalsenliga villkor och sociala hänsyn vid offentlig upphandling utreds
Rederier kan sköta hamnarbetet själva enligt nytt direktivförslag
Transports sak prövas i Europadomstolen
Byggindustrierna väntar på besked
 
EG-domstolen
Arbetsgivarens samrådsskyldighet preciserad
Genomförandet av ramdirektivet ofullständigt?
EG-domstolen godkände tyska regler om minimilön
 
Publicerat
Läsvärd bok om arbetsrättens framtid
– och om ett fängslande livsöde
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008