EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2005
Publicerad: 2005-06-23
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Dom i Viking Line-målet:
Engelsk underrätt förbjöd strejk i Finland med stöd av EG-fördraget
Finska sjömän får inte strejka för att försvåra en utflaggning av Viking Lines färja Rosella till Estland eller förta de ekonomiska fördelarna av utflaggningen för rederiet, eftersom detta skulle strida mot EG-fördraget. Det är slutsatsen i den dom som en engelsk underrätt gav den 17 juni i målet Viking Line mot Internationella transportarbetarfederationen (ITF) och Finska Sjömansunionen (FSU).

Svenska AD frågar EG-domstolen om stridsåtgärder mot lettiskt företag
Det går inte att avgöra tvisten om stridsåtgärderna vid ett skolbygge i Vaxholm utan att be EG-domstolen om hjälp med att tolka EG-rätten, anser den svenska Arbetsdomstolen. Processen mellan det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd och två svenska fackförbund (se EU & arbetsrätt nr 1/2005) går alltså vidare. Svenskt Näringsliv garanterar Lavals rättegångskostnader med 500 000 kr.

Förslag om effektivare övervakning av utstationerade arbetstagares villkor i Finland
Övervakningen av arbetsvillkoren för arbetstagare som utstationeras till Finland skall bli effektivare, genom att en rad nya förpliktelser läggs på de utländska arbetsgivarna. Det föreslår arbetsgruppen Ulteva 2 som överlämnade sitt betänkande till arbetsminister Tarja Filatov den 26 maj.

Problematiskt genomföra direktiv med danska kollektivavtal
Danska kollektivavtal är problematiska som instrument för att implementera direktiv, hävdar Ole Hasselbalch i denna artikel. Förklaringen ligger i ”det fagretlige system”, dvs. den ordning där kollektivavtalstvister löses genom förhandling och i sista hand skiljedom, ”faglig voldgift”. Hasselbalch utvecklar sina argument i en längre version av artikeln på Forum för forskning om arbetsrätt.

Kommissionen vill ha regler om gränsöverskridande förhandlingar
För att ge arbetsmarknadens parter större utrymme att agera över nationsgränserna kommer Europeiska kommissionen att föreslå regler som skall göra det möjligt för parterna ”att formalisera karaktären på och resultaten av de gränsöverskridande kollektivförhandlingarna”.

 
 

 

Likabehandlingsdirektiven genomförda i grannländerna
Sverige kommer inte att hinna i tid
Även Finland och Norge har nu genomfört de båda likabehandlings-
direktiven från år 2000
----------------------------
Individuella undantag kvar i nytt förslag om arbetstider
Direktiv om gränsöver-
skridande fusioner klart
Dags för direktiv om flytt av huvudkontor
Politisk överenskommelse om tågarbetstider
 
EG-domstolen
Svenska kollektivavtal räcker inte för att genomföra arbetstidsdirektivet
 
Publicerat
Tvingande regler spelar central roll i internationell arbetsrätt
Två lärda framställningar om arbetsledningsrätten
Tre nya böcker om kollektiv arbetsrätt
Tio år med EU ute nu!
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008