EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2010
Publicerad: 2010-12-10
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Danska måleribranschen vill pröva allmängiltigförklarade kollektivavtal
Parterna i den danska måleribranschen vill att det ska bli möjligt att allmängiltigförklara kollektivavtal i Danmark. Vid sin kongress i oktober beslöt Malerforbundet att uppmana politikerna att snarast undersöka möjligheterna och konsekvenserna av att allmängiltigförklara vissa kollektivavtal. Arbetsgivarorganisationen Danske Malermestre håller med, och organisationerna föreslår att man skulle kunna börja på försök med deras avtal.

EU-domstolen slår fast: Åldersdiskriminering att neka pensionsberättigad avgångsvederlag
En regel i den danska funktionærloven kan inte längre tillämpas som hittills, sedan EU-domstolen avgjort Ole Andersen-målet och kommit fram till att regeln innebär åldersdiskriminering och är oförenlig med direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78).

Förslag till nya utstationeringsregler förhandlas fram av parterna
Att det förekommer fusk och oegentligheter i samband med utstationering av arbetstagare är ett gemensamt problem för Europeiska byggnadsarbetarfederationen EFBWW och dess motsvarighet på arbetsgivarsidan, FIEC. Därför förhandlar de sedan en tid om ett "joint position paper" om bättre tillämpning och tillsyn av utstationeringsdirektivet (96/71). Dokumentet är tänkt att vara

Europakonventionens skydd för privatlivet krävde noggrann intresseavvägning vid uppsägning
Europadomstolen för mänskliga rättigheter har under hösten avgjort två mål som ytterligare tydliggör den betydelse som Europakonventionen har för arbetslivet. Målen rör två arbetstagare som sagts upp från anställningar inom kyrkan på grund av utomäktenskapliga förbindelser, och i det ena fallet ansåg domstolen att arbetstagarens rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt artikel 8 i konventionen hade kränkts.

Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts
Ett bolag helt utan anställda kan vara "arbetsgivare" och "överlåtare" enligt direktivet om övergång av verksamhet (2001/23). Det slog EU-domstolen nyligen fast i ett mål som gällde förhållandena inom Heinekenkoncernen.

 
 

 

ESA underkänner Islands tolkning av vad som ingår i minimilön
Norska varvsmålet till Efta-domstolen
Høyesterett väntar på EU-domstolen
Vaga förslag om utstationering och grundläggande rättigheter i kommissionens strategi för inre marknaden
IF Metall först med utstationeringsavtal
Sociala hänsyn vid offentlig upphandling utreds igen
Regelförenkling och stärkt skydd för sjöfolk på kommissionens arbetsrättsliga agenda 2011
Alltför frikostiga undantag från byggregler
Registrering hindrade fri rörlighet Fungerade som krav på tillstånd
Arbetstidsdirektivet ger offentliganställd brandman rätt till ersättning för alltför långa arbetsveckor
Europeiska avtal tolkas utan att parterna hörs
EU-rätten avgör vem som är arbetstagare i arbetstidsdirektivets mening
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008