EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2012
Publicerad: 2012-12-19
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

ILLAVARSLANDE PLENUMAVGÖRANDE:
Faller krispolitikens sociala följder utanför rättighetsstadgan?

Ska EU:s stadga om grundläggande rättigheter inte tillämpas på de sociala konsekvenserna av EU:s krispolitik? Det är frågan sedan EU-domstolen i ett plenumavgörande för första gången tagit ställning till den permanenta krismekanism, Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM, som de 17 euroländerna upprättade genom ett internationellt avtal, som de gav EU-domstolen behörighet att tolka. I samband med ESM-beslutet beslöt även samtliga medlemsländer att ändra artikel 136 i EUF-fördraget.

ILO:s föreningsfrihetskommitté: Trojkans krav underminerar hela Greklands arbetsmarknadssystem
De åtstramningsåtgärder som Greklands regering vidtagit i utbyte mot det ekonomiska stödpaketet från ”trojkan” kränker föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar. Det framkommer i en färsk rapport från ILO:s föreningsfrihetskommitté, som menar att ingreppen hotar att underminera hela systemet för arbetsmarknadsrelationer i landet.

Generaladvokat håller med danska kvinnor om sjukdom som funktionshinder
En nedsättning som beror på sjukdom och som sannolikt kommer att vara lång tid kan vara ett funktionshinder i den mening som avses i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) även om nedsättningen enbart består i att den berörda personen inte kan arbeta heltid. Det menar generaladvokaten Juliane Kokott i ett förslag till dom i två mål som hänskjutits till EU-domstolen av den danska Sø- og Handelsretten (se EU & arbetsrätt nr 3/2010 s. 2).

 

 
 

 

Arbeidstilsynet ska kontrollera att upphandlare tillämpar ILO 94
ID-kort på danska byggarbetsplatser ska utredas på nytt
Nu får även Sverige regler om anmälningsskyldighet och kontaktperson vid utstationering
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008