EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2020
Publicerad: 2020-04-30
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Parlamentet och ministerrådet eniga –men striden om cabotage fortsätter
Strax före årsskiftet nådde Europaparlamentet och ministerrådet efter tre års förhandlingar en preliminär överenskommelse om innehållet i det så kallade rörlighetspaketet, som bland annat innehåller särskilda utstationeringsregler för yrkesförare och regler som ska hindra företag från låglöneländer att missbruka möjligheten att köra inrikes godstransporter i andra länder efter en internationell transport, cabotage. Men striden om de kontroversiella reglerna är inte över. Europeiska kommissionen förvarnar om att den kan komma att lägga fram ett nytt lagförslag innan de träder i kraft.

Efta-domstolen: Inte otillåtet särbehandla norska fäder
Den norska socialförsäkringslagen (folketrygdloven) strider inte mot likabehandlingsdirektivet (2006/54) även om faderns rätt till föräldrapenning delvis är beroende av vad barnets moder gör, samtidigt som det inte finns några motsvarande villkor för att modern ska få föräldrapenning. Det slår Efta-domstolen fast i en dom som helt och hållet går på den norska regeringens linje.

Kommissionen: minimilönerna ska vara adekvata, täcka fler och uppdateras regelbundet
Avsikten är inte att direkt slå fast en viss minimilön för hela EU, och inte heller att inrätta en enhetlig metod för att lägga fast minimilöner i medlemsländerna. Och framför allt är syftet inte att införa lagstadgad minimilön i länder med hög kollektivavtalstäckning där lönerna sätts uteslutande genom kollektiva förhandlingar. Det underströk Europeiska kommissionen när den inledde den första omgången av samråd med arbetsmarknadens parter om planerna på någon form av EU-regler om ”rättvisa” minimilöner.

Nordiska fack tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner
Planerna på en eventuell europeisk minimilön har skapat en historisk spricka inom Europafacket, EFS. Vi hoppas att kommissionen avstår från att lägga förslag om bindande EUregler om löner, skriver tio fackliga centralorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige i ett brev direkt till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. 

Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling lika viktigt som likabehandling och öppenhet
Genom att föreskriva att ekonomiska aktörer som fullgör offentliga kontrakt ska iaktta tillämpliga miljö-, socialoch arbetsrättsliga skyldigheter har unionslagstiftaren velat upphöja det kravet till en princip som är likställd med de andra principer som gäller vid offentlig upphandling, t.ex. principerna om likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Det säger EU-domstolen i en dom som understryker den handlingsfrihet som medlemsstaterna har enligt EU:s upphandlingsregler.

 

 
 

 

Förlikning efter fem år i finska elektrikermålet
Europadomstolen avvisar klagomål från samvetsöm barnmorska
Ingen resning i mål om företagsövergång Svenska AD:s dom står fast
Är lovlig strejk en ”extraordinär omständighet”?
Kommissionen vill införa bindande regler om insyn i lönesättningen
Begränsning av strejkrätten för EU-parlamentets tolkar stred mot stadgan

Lönegarantin ska garantera pensionsförmån åtminstone upp till fattigdomsgränsenNya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008