Innehåll:

Socialklausuler vid offentlig upphandling:
Direktivförslag begränsar möjligheterna?
Kontroversiell fråga även i Sverige
Toppmötet antog socialpolitiskt handlingsprogram
Fel i direktivet om företagsöverlåtelser
Sysselsättningsmål och inflytandedirektiv frågor för svenska ordförandeskapet
Positiv särbehandling av män var förenlig med EG-rätten
Avancerad kurs i EG-arbetsrätt för praktiker
 

Enighet om Europabolagen efter 30 år
Direktiv om information och samråd nästa
Fransmännens hopp om att kunna avsluta sin ordförandeperiod med att klubba både reglerna om Europabolag och ett direktiv med allmänna regler om information och samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare släcktes i allra sista stund. När det gäller Europabolagen är medlemsstaternas regeringar nu i princip överens, men fyra dagar före julafton förhandlade man fortfarande om enskilda skrivningar i de båda rättsakter som skall reglera den nya bolagsformen.
Läs mer...

Första professuren i arbetsrätt inrättad i Norge
En ny professur i arbetsrätt och handelsrätt har inrättats vid Handelshøjskolen BI i Sandvika. Det är Norges första ordinarie professur som särskilt är inriktad på arbetsrätt, och den första innehavaren av tjänsten är Stein Evju, i många år formann för den norska Arbeidsretten.
Läs mer...


Vad får medlemsländerna göra?

Ny regleringsstrategi väcker frågor

 

Nice-fördraget och socialpolitiken

Yrkesförares arbetstid regleras


Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308