EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2005
Publicerad: 2006-01-03
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Norska ”allmenngjøringsloven” påstås strida mot EES-avtalet
Det tog tio år innan den norska lagen om allmängiltigförklaring av kollektivavtal togs i bruk. Men sedan oktober 2004 har Tariffnemnda plötsligt fått mycket att göra, och i regeringskansliet överväger man nu att föreslå en rätt för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer till insyn i löner och anställningsvillkor i företag som omfattas av ett beslut om allmängiltigförklaring. Samtidigt angrips systemet för allmängiltigförklaring av Næringslivets Hovedorganisasjon med motiveringen att det strider mot EES-avtalet.

Förlikning om yrkesförares körtider
Många års arbete med att strama upp regleringen och kontrollen av arbetstiderna för yrkesförare tycks nu gå mot sin fullbordan, sedan ministerrådet och Europaparlamentet den 6 december förlikats om hur förordningen om körtid och vilotid vid vägtransporter skall ändras och om innehållet i en förordning om färdskrivare och ett direktiv om hur medlemsstaterna skall kontrollera att reglerna följs.

Ny norsk arbetslivslag hinner inte träda i kraft innan den ändras
Stortinget antog den 16 december på förslag av den nya norska regeringen en ”återställare” som innebär att stora delar av den nya arbetslivslag som klubbades i somras aldrig kommer att träda i kraft.

Vikinglinjen och Sjömans-Unionen gör upp om Rosella – men rättsprocesserna fortsätter
Vikinglinjen avstår från att flagga ut M/S Rosella. I gengäld går Finlands Sjömans-Union med på vissa undantag från det gällande kollektivavtalet. Det är innebörden av en överenskommelse som de ingick någon vecka efter att besvärsinstansen Court of Appeal i London beslutat att upphäva den dom som bland annat innefattade förbud mot fackliga påtryckningsåtgärder i samband med den planerade utflaggningen.

Arbetslivsinstitutet inbjuder till kursen
Europeisk arbetsrätt – en avancerad praktikerkurs

EG-arbetsrätten är ett dynamiskt rättsområde med en ökande betydelse för svensk arbetsmarknad och arbetsliv. Arbetslivsinstitutets kurs Europeisk arbetsrätt syftar till att fylla arbetsrättsjuristers behov av att följa den senaste utvecklingen av och fördjupa sin kunskap i ämnet.
 
 

 

Margit Wallsten leder utbildningscentrum
Tveksamt om regler om fri rörlighet alls skall tillämpas på stridsåtgärder, anser engelsk besvärsinstans
Ingen snabbehandling av Laval-målet
Sverige lagreglerar inte övervakning av kollektivavtal
Dansk ”jobbträning” är inte tvångsarbete...
...men Frankrike fälldes av Europadomstolen
EG-domstolen
Nationell rätt avgörande för arbetstagarledamots möjlighet att dela med sig av insiderinformation
Tidsbegränsad anställning utan objektiv grund innebar åldersdiskriminering
Yttranden i massmedier kan vara otillåtet hinder för varors fria rörlighet, anser generaladvokat
Publicerat
EU-perspektiv och komparativ arbetsrätt i intressant festskrift
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008