EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2008
Publicerad: 2008-04-18
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

DOMEN I MÅLET RÜFFERT:
EG-domstolen på kollisionskurs med ILO:s konvention 94

Den tyska delstaten Niedersachsen får inte kräva att företag som tilldelas offentliga kontrakt betalar sina anställda lön enligt kollektivavtalet på orten. Det har EG-domstolen nu slagit fast i domen i målet Rüffert, där domstolen befäster den ståndpunkt som den intog i det svenska Laval-målet. Indirekt underkänner den därmed också den princip som ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part bygger på.

Även Østre landsret dömde förtroendemän för insiderbrott
Också Østre landsret anser att de två fackliga företrädare som röjde känslig information som den ene fått i egenskap av arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse bröt mot den danska insiderlagen. Domen andas trots det betydligt större förståelse för det fackliga uppdraget än domen i underinstansen (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 3). De båda männen, Knud Grøngaard och Allan Bang, har nu ansökt om prövningstillstånd i Højesteret.

Finskt allmängiltighetssystem kränker inte föreningsrätten
Allmängiltighetsreglerna i den fi nska arbetsavtalslagen kränker inte arbetsgivarnas negativa föreningsrätt och strider alltså inte mot artikel 5 i tilläggsprotokollet till Europarådets sociala stadga. Det menar Europeiska kommittén för sociala rättigheter, vars rapport Ministerkommittén nu har lagt till handlingarna.

 
 

 

Åtta nordiska institutioner samarbetar kring forskning och information om EU-arbetsrätten
Förlikning avvärjde maratonprocess
Svensk flagga i stället för estnisk för Vikings nya fartyg
Förlikning i norskt mål om åldersdiskriminering
Snart går sista ronden i Laval-målet
Svårt enas om utredningsdirektiv
Laval-domen får konsekvenser även i Danmark
Nytt danskt register över utstationeringar
Birgitta Nyström fick FAS-professur
Jonas Malmberg professor i Uppsala
Byggnads får inte behandla löneuppgifter
Nytt finskt mål till EG-domstolen:
När inträder förhandlingsskyldigheten i en koncern?
Sverige och Finland vill se över europabolagsdirektivet
Arbetsmarknadens parter försöker sluta avtal om europeiska företagsråd
Bristande införlivande i svensk rätt av skyddet för gravida och mammalediga
Mangold-domen har fortfarande efterdyningar i Tyskland
Målet avskrevs
 
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008