EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2008
Publicerad: 2008-12-20
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Ny praxis från Europadomstolen stärker skyddet för kollektivavtalen
Rätten att förhandla kollektivt med arbetsgivaren ingår som ett väsentligt element i den fackliga föreningsfriheten och skyddas följaktligen av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Det säger Europarådets domstol för mänskliga rättigheter i ett färskt avgörande som innebär att den ändrar sin praxis.

Arbetsmarknadens parter kritiska till svenska Laval-utredningens förslag
Svenska fackföreningar ska även i fortsättningen kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EES-stater för att dessa ska ge sina utstationerade arbetstagare villkor enligt svenska kollektivavtal. Men då måste tre förutsättningar vara uppfyllda:

1. Villkoren ska motsvara dem som krävs i ett kollektivavtal mellan organisationer på central nivå och som tillämpas allmänt i hela landet på motsvarande arbetstagare i branschen.

2. Villkoren får inte avse annat än tydligt definierad minimilön och tydligt angivna minimivillkor som är förmånligare för arbetstagaren än den lagreglering som anges i utstationeringslagens 5 §, dvs. på de områden som hör till "den hårda kärnan".

3. Arbetsgivaren har inte visat att de utstationerade arbetstagarna "väsentligen" har minst sådana villkor.

Nya frågor om danska kollektivavtals verkan för utomstående arbetstagare
Vilken verkan för utomstående arbetstagare har Samarbejdsaftalen mellan Dansk Arbejdsgiverforening (DA) och danska LO, som genomför direktivet om information och samråd? Det är frågan i ett mål som Vestre landsret har skickat till EG-domstolen. Frågan har uppkommit i en uppsägningstvist mellan ingenjören Bertram Holst och hans före detta arbetsgivare Babcock & Wilcox Vølund ApS (BWV).

 
 

 

Nytt förslag om egenföretagarna och arbetstiderna. Finland får gehör för krav på undantag?
Finska staten förlikades med företag som sålde farliga fordonslyftar
Effektivare allmängiltighetsregler och solidariskt ansvar föreslås i Norge
Laval-avgörande dröjer
AD sätter punkt för långköraren om företagsrådet vid Kühne & Nagel
Parlamentet stoppade kohandel om arbetstider och bemanningsarbete
Nytt direktiv om lönegaranti
Att förare kör mellan två länder utesluter inte svensk lönegaranti
Parlamentet förespråkar revision av utstationeringsdirektivet
Domstolen höll inte med generaladvokaten Amica fick tillämpa annat kollektivavtal
Ny europeisk bolagsform undergräver styrelserepresentationen?
Allmän princip om åldersdiskriminering gäller bara på EU-reglerade områden
Förslag om ändrat mödraskyddsdirektiv
----------------------------
Nya Mål
Kalendariet
I Bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008