EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2015
Publicerad: 2016-01-27
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Nordens regeringar gör gemensam sak:
EU:s socialförsäkringsregler måste avspegla dagens familjemönster
Nordens regeringar går nu samman för att åstadkomma en modernisering av EU:s socialförsäkringsförordning (883/2004). En översyn av förordningen ingår i det ”paket för arbetskraftens rörlighet” som Europeiska kommissionen ska lägga fram, med förhoppningen att det ska bli mer lockande för människor att utnyttja den fria rörligheten för att arbeta i andra länder. I två deklarationer med adress till kommissionen framför Nordiska ministerrådet en rad förslag om hur förordningen då bör ändras.

– Generaladvokat svarar inte på frågorna och tillrättavisar Danmarks Højesteret
Hur förhåller sig domstolarna i Norden till EU-domstolen och Eftadomstolen? Är de utmanande, följsamma eller kanske över-nitiska? Det var ämnet för ett seminarium som EU & arbetsrätt och Welma forskningscenter vid Köpenhamns universitet ordnade i augusti. Bakgrunden var bland annat två uppmärksammade arbetsrättsliga mål där den danska Højesteret och den norska Høyesterett tydligt utmanar instanserna i Luxemburg (se EU & arbetsrätt nr 4/2014 s. 1 och 4/2013 s. 1).

AD undanröjde kollektivavtal med stöd av avtalslagen
Hinder mot den fria rörligheten måste kunna rättfärdigas. Be-dömningen av om en stridsåtgärd är ett godtagbart hinder beror på i vilket syfte den vidtas och vilka krav som ställs. Om fack-förbundet saknar medlemmar på arbetsplatsen och syftet är att förhindra lönedumpning får stridsåtgärderna inte avse mer än minimivillkor. Det fastslog den svenska Arbetsdomstolen i Sava Star-domen och dömde att ett kollektivavtal som slutits efter EU-rättsligt otillåtna stridsåtgärder skulle lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen.

Minimilön vid offentlig upphandling behöver inte ha allmän giltighet
Visst kan en upphandlande myndighet kräva att den leverantör som får kontraktet ska betala sina anställda en minimilön som gäller enbart vid offentlig upphandling. Det står klart sedan EU-domstolen svarat på en tysk domstols frågor i målet RegioPost och klargjort innebörden av domen i målet Rüffert, som hade åberopats för att det inte skulle vara tillåtet.

 
 

 

Sjöfolk får utökade rättigheter
"Samma lön för samma arbete på samma plats ändrar grunderna för nordiska förhandlingssystem"
Många krumbukter för att värna svensk modell vid utstationering
Dom om tvångsarbete vann laga kraft
Kränkning av rättighet enligt EKMR inte tillräckligt för att utlösa skadeståndsansvar för fackförening
I stället för tvångslediga mammor: Nu vill kommissionen underlätta för yrkesarbetande föräldrar
 
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008