EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2015
Publicerad: 2015-07-07
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Danska fack får strejka för att få kollektivavtal med Ryanair
Lovligheten av stridsåtgärder som vidtas i Danmark ska prövas enligt dansk rätt även om arbetsgivaren är ett irländskt bolag. Den innebär att fackföreningarna har ett berättigat intresse att ingå kollektivavtal för allt arbete som utförs på dansk mark. Det danska Serviceforbundet har därför rätt att vidta proportionerliga stridsåtgärder mot Ryanair i Danmark, enligt en färsk dom i den danska Arbejdsretten. De stridsåtgärder som varslats var ändå olovliga eftersom arbetsgivaren inte fått namnen på dem som skulle strejka.

Kollektivavtal som genomför ILO-konvention angrips på två fronter
I ett nytt mål inför Eftadomstolen frågasätts fackliga strids-åtgärder med hänvisning till EES-avtalets konkurrensrättsliga regler. Det är speditörsföretaget Holship Norge AS som anser att den bojkott som Norsk Transportarbeiderforbund, NTF, har varslat om skulle strida mot EES-rätten, eftersom det kollektiv-avtal som förbundet vill få till stånd skulle hindra Holship från att använda egen personal för lastning och lossning. Arbetsgivar-organisationen Bedriftsforbundet har klagat över samma kollektivavtal – som syftar till att genomföra en av ILO:s konventioner– till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Är det OK att säga upp anställd som inte vill arbeta 84 timmar i veckan?
Är det förenligt med arbetstidsdirektivet att säga upp arbets-tagare för att de inte frivilligt går med på att vara på arbetet i genomsnitt 84 timmar per vecka? Det är frågan i ett mål som Eidsivating lagmannsrett har skickat till Eftadomstolen för ett rådgivande yttrande.

Sociala stadgan kräver inte samvetsklausul i vården
Det är inget brott mot Europarådets sociala stadga att sjukvårds-anställda i Sverige har inte rätt att vägra utföra aborter. Det konstaterar Europeiska kommittén för sociala rättigheter som övervakar att stadgan efterlevs.

Ska konkurrenskraftsmyndigheter ge råd om lönebildningen?
Alla euroländer bör inrätta en konkurrenskraftsmyndighet som har i uppdrag att bedöma om lönerna utvecklas i linje med produktiviteten och övervaka ”enhetsarbetskostnaderna”. De nationella myndigheternas verksamhet bör sedan samordnas av Europeiska kommissionen. Det skriver kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i rapporten ”Färdigställande av EU:s ekonomiska och monetära union”. Förslaget har upprört Europafacket, EFS, som framhåller att löner ska sättas av fack-föreningar och arbetsgivare, inte av konkurrenskraftsmyndigheter.

 
 

 

Förslag om mödraskydd drogs tillbaka
ESA granskar norska begränsningar för inhyrning av arbetskraft
Samvetsfrihet utreds i Norge
Tredje försöket tillgodose kritik mot svenska visstidsregler
Strejkrätten fortsatt ifrågasatt av arbets-givarna i ILO
EU:s insolvensförordning avgör om avgångs-vederlag kan betalas ut
Visst skydd men ingen garanti mot löne-sänkning vid företags-överlåtelse
Gränsen mellan arbets-kraftsuthyrning och annan utstationering förtydligad
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008