EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2020
Publicerad: 2020-06-29
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Parterna slöt europeiskt avtal om den digitala omvandlingen
Ett europeiskt ramavtal om digitaliseringen i arbetslivet presenterades av arbetsmarknadens parter vid det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning den 23 juni. 

BusinessEurope vill skjuta upp nya utstationeringsregler
Covid-19-pandemin används nu också som argument för att skjuta upp genomförandet av direktiv 2018/957 om ändringar i utstationeringsdirektivet, som ska vara implementerat senast den 30 juli i år. Arbetsgivarorganisationen BusinessEurope har i två brev till Europeiska kommissionen vädjat om att företagen ska få mer tid på sig innan de måste börja tillämpa de nya reglerna.

Svenska rättegångsregler ger inte diskriminerad effektivt domstolsskydd, anser generaladvokat
De svenska processregler som innebär att en person i vissa fall inte kan få rättsligt fastslaget ifall hen har blivit diskriminerad kan undergräva syftet med direktivet om likabehandling av personer oavsett ras eller etniska ursprung (2000/43) och lever inte upp till EU-stadgans artikel om rätten till effektivt domstolsskydd. Det anser generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe. 

Kommissionen står på sig om minimilöner
Den mest kontroversiella frågan för de nordiska länderna – om det ska bli ett direktiv eller bara en rekommendation – har Europeiska kommissionen till synes inte ännu tagit ställning till när den för andra gången samråder med arbetsmarknadens parter om ”en möjlig åtgärd för att hantera utmaningarna i samband med rättvisa minimilöner”. När man läser vad den vill åstadkomma är det ändå svårt att se hur det skulle vara möjligt utan bindande regler, dvs. ett direktiv.  

Homofoba uttalanden i radio kan vara diskriminering i arbetslivet
En persons uttalanden i radio om att den aldrig skulle anställa personer med viss sexuell läggning eller låta sådana arbeta i sitt företag kan vara ”villkor för tillträde till anställning … och till yrkesutövning”, trots att något rekryteringsförfarande inte pågår eller ens planeras. Det följer av ett storkammaravgörande från EU-domstolen om tolkningen av ramdirektivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78)

 

 
 

 

Svenska målares restid var inte arbetstid
Medlemsstater bör ratificera ILO:s konvention om våld och trakasserier
Generaladvokat går emot Ungern och Polen
Anställningsavtal kan delas upp på flera förvärvare vid verksamhetsövergång
Inte nödvändigt att bussarna överlåts för att det ska vara verksamhetsövergång vid entreprenörsbyte
EU-domstolen: Cykelbud var inte arbetstagare

Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008