EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2022
Publicerad: 2022-07-04
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Åldersdiskriminering förbjuden även vid fackliga organisationers politiska val
Åldersgränsen för att kunna väljas till ordförande för den danska fackföreningen HK/Privat strider mot förbudet mot åldersdiskriminering. Det följer av en färsk dom från EUdomstolen. Därmed är den omtvistade frågan huruvida politiska val i fackliga organisationer kan omfattas av diskrimineringsförbudet slutligt besvarad (se EU & arbetsrätt nr 1/2021 s. 3).

Politisk överenskommelse klar om minimilönedirektiv
I början av juni avslutades trepartsdialogen mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet med en politisk överenskommelse om ett direktiv om tillräckliga minimilöner. Även om det fortfarande inte är formellt antaget är det därmed klart att vi kommer få ett EUdirektiv om den saken. Det saknar föregångare och det är således ett nytt område för EU-reglering, och därmed även ett nytt steg för EU:s socialpolitik.

Europadomstolen: Facket hade rätt neka arbetstagare medlemskap
Det var ett otillåtet ingrepp i föreningsfriheten när kroatiska domstolar dömde en facklig förtroendeman till fängelse för att han vägrat att skriva in vissa personer som nya medlemmar i facket. Det slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast i en dom där den prövar hur föreningsfriheten för en facklig organisations befintliga medlemmar ska viktas mot föreningsfriheten för dem som ansöker om medlemskap i organisationen.

Nationella domstolar ska avgöra om inhyrning ”rimligen” kan ses som temporär
Inhyrning av en arbetstagare ska vara ”temporär” och får inte leda till att denne anlitas permanent av en och samma arbetsgivare. För att förhindra det kan medlemsstaterna införa en tidsgräns efter vilken en uthyrning inte längre ses som tillfällig. Om nationell rätt inte innehåller någon sådan tidsgräns ankommer det på landets domstolar att fastställa vad som ”rimligen” kan betecknas som tillfälligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det säger EU-domstolen i en dom där den utvecklar hur medlemsstaterna kan uppfylla bemanningsdirektivets krav på att vidta åtgärder för att motverka att reglerna kringgås.

Arbetsgivare skyldig överväga omplacering av provanställd arbetstagare med funktionsnedsättning
Arbetsgivares skyldighet att vidta skäliga anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning omfattar även provanställda arbetstagare. Skyldigheten gäller dessutom inte enbart den ursprungliga tjänsten, arbetsgivaren kan även vara skyldig att omplacera arbetstagaren. Det framgår av en ny dom från EU-domstolen som utvidgar arbetsgivares skyldighet att vidta anpassningsåtgärder.

 

 
 

 

Svenska LO deltar åter i EFS aktiviteter
Svenska hamnarbetares strejk för Ukraina var olovlig
Kommissionen väcker talan mot Danmark
Nordic scholars met to discuss control and surveillance
Nytt vitenskapelig tidsskrift for arbeidsrettsforskning
Fel bevilja statsimmunitet i arbetstvister med hushållsarbetare
   

 Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008