EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2013
Publicerad: 2013-10-21
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Rättighetsstadgan kan sätta gränser för förbättring av minimiregler i direktiv
EU:s stadga om grundläggande rättigheter kan begränsa medlemsstaternas möjligheter att ha strängare arbetsrättsliga skyddsregler än de som fi nns i olika EU-direktiv, trots att dessa är minimiregler. Det står klart sedan EU-domstolen slagit fast att rätten till näringsfrihet hindrar Förenade kungariket från att tillämpa regler som var mer förmånliga för arbetstagarna än vad som följer av företagsöverlåtelsedirektivet.

Dansk domstol frågar: Får man diskriminera dem som är feta?
Är det förbjudet enligt EU-rätten att diskriminera människor för att de är feta? Det är grundfrågan i ett mål som Retten i Kolding i Danmark har hänskjutit till EU-domstolen.

Finland ratificerar nya ILO-konventionen medan Sverige tvekar
Den 5 september trädde ILO:s konvention nr 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare i kraft. I juni i år beslöt dessutom EU:s ministerråd att medlemsstaterna får ratificera konventionen (se EU & arbetsrätt 2/2013 s. 5). Finland är redan på väg att göra det. Däremot är det långt ifrån klart om Sverige kommer att ratificera den.

Tysk rätt kan bli tillämplig trots elva års arbete i Nederländerna
Om de samlade omständigheterna visar att anställningsavtalet har närmare anknytning till ett annat land än det där arbetstagaren vanligtvis arbetar är det lagen i det första landet som gäller. Anknytningsfaktorer som ska beaktas är särskilt var den anställde betalar skatt och avgifter på sin inkomst, i vilket land han eller hon är ansluten till olika slag av trygghetssystem och hur anställningsvillkor som t.ex. lön fastställs, fastslår EU-domstolen i en färsk dom.

 
 

 

Polsk manual varnade för avtal med danska fackförbund
Estnisk domstol valde finsk rätt
Danska deltidsanställda diskrimineras Kommissionen kräver ändring
Direktiv om information och samråd i form för sina ändamål
EFS klagar hos EU:s ombudsman över uteblivet svar från kommissionen
Nya regler ska underlätta arbetstagares fria rörlighet
Inte konventionsbrott att neka registrering av prästers fackförening
Tribunalen korrigerade uttalanden om rätten till kollektiva förhandlingar
Nederländerna fick bakläxa om styrelserepresentation vid fusioner
Ljumt intresse för enhetliga
EU-regler om företagshemligheter
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008