EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2011
Publicerad: 2011-05-27
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Finska HD lade Europakonventionen till grund för strejkavgörande
Att dra in bonusen för anställda som deltagit i fackliga stridsåtgärder strider mot likabehandlingslagen, konstaterar Finlands Högsta domstol i ett avgörande där den för första gången stöder sig på den nya praxisen från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Solidariskt ansvar hindrar inte fri rörlighet för tjänster, anser ESA
Varken reglerna om uppdragsgivares ansvar för underleverantörers löneskulder eller övriga regler om
skyldigheter för uppdragsgivare som Norge infört hindrar den fria rörligheten, enligt Eftas övervakningsmyndighet ESA.

Lönebildningen het potatis när EU tar fastare grepp om medlemsländernas ekonomiska politik
Alla medlemsländer kan komma att få rekommendationer från EU om hur höga lönerna kan få bli och på vilken
nivå löneförhandlingarna bör föras, oavsett om de går med i den nya Euro plus-pakten eller ej. Det är följden av beslut som fattades redan förra året. Nu diskuteras procedurer som ska sätta hårdare press på medlemsstaterna att också följa rekommendationerna.

ILO varnar för långtgående ingrepp i förhandlingsfriheten
Under den ekonomiska krisen har ILO vid upprepade tillfällen betonat att stabiliseringsåtgärder måste utformas med respekt för ILOs grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Exakt vad det innebär kan vara oklart. Därför är det välkommet att ILOs Brysselkontor i sitt nyhetsbrev nu lyfter fram praxis från ILOs övervakningsorgan när det gäller statliga ingrepp i kollektivavtalsparters löneförhandlingar med anledning av ekonomisk kris.

Könsdiskriminerande direktivregel ogiltigförklarad Tjänstepensionssystemen kan påverkas indirekt
Är det förenligt med EUs grundläggande rättigheter att ta hänsyn till kön som en riskfaktor vid utformningen av
privata försäkringsavtal? Denna fråga besvaras i huvudsak nekande av EU-domstolen i en dom där den förklarar en könsdiskriminerande bestämmelse i ett direktiv ogiltig fr.o.m. den 21 december 2012. Domen rör privata försäkringar, men har sannolikt implikationer även för tjänstepensioner (arbejdsmarkedspensioner).

 
 

 

OK för undantag från lönegaranti
Norge och Finland håller med Island om vad som kan ingå i minimilön
Holst förlorade i Vestre landsret - Överklagar till Højesteret
Regler om anmälningsplikt och behörig företrädare i Sverige dröjer
Kommissionen kräver att tyska pensionsavtal sägs upp
Fel neka oaktsam arbetstagare skadestånd för arbetsolycka
Kollektivavtal om pensioner hindrade arbetstagares fria rörlighet
Angelägen bok om maktbalansen mellan EU och medlemsstaterna
Søg midler til arbejdsretsprojekter under Nordisk Arbejdsretsudvalg
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008