EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2012
Publicerad: 2012-07-12
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

OFFENTLIG UPPHANDLING OCH SOCIALA HÄNSYN
OK kräva varor från rättvis handel om bara villkoren utformas rätt

Inget hindrar att en myndighet som upphandlar varor kräver att de har vissa miljöegenskaper och kommer från rättvis handel, bara kraven utformas så att de uppfyller principerna om likabehandling, icke diskriminering och öppenhet. Det bekräftar EU-domstolen i en färsk dom där Nederländerna döms för fördragsbrott, men där domstolen också underkänner Europeiska kommissionens tolkning av EU-rätten på en punkt som har stor betydelse för möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Två regeringspartier reserverade sig när bemanningsdirektivet genomfördes i Norge
Efter flera års häftig debatt antog Stortinget den 12 juni lagändringar som genomför direktivet om arbete i bemanningsföretag (2008/104) i norsk rätt. Två av regeringspartierna hade reserverat sig mot att direktivet över huvud taget skulle tas in i EES-avtalet.

LO och TCO klagar till Europarådet över Lavaldomens konsekvenser
Begränsningarna i rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska företag och det strikta skadeståndsansvar som den svenska Arbetsdomstolen ålade fackförbunden i Lavalmålet har fått sådana konsekvenser att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt den Europeiska sociala stadgan. Det skriver de fackliga centralorganisationerna LO och TCO i ett klagomål till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Ministerrådet avvärjde inblandning i svensk lönebildning
Svenska löner bör vara mer flexibla, särskilt i de lägre skikten. Det menar Europeiska kommissionen, som hoppades att ministerrådet skulle rekommendera Sverige att göra något åt detta. Men medlemsländernas arbetsmarknadsministrar kom fram till att en sådan uppmaning skulle vara oförenlig med det svenska systemet för lönebildning, framgår det av dokument som speglar en pågående kraftmätning mellan tjänstemän och politiker om styrningen av den ekonomiska politiken.

Yrkeserfarenhet från annat bolag behöver inte beaktas vid lönesättning
Är det indirekt åldersdiskriminering att inte ta hänsyn till yrkeserfarenhet som en kabinanställd fått genom arbete i ett annat flygbolag när man sätter löner? Nej, svarar EU-domstolen i en färsk dom.

 
 

 

Kommissionen tvingas ompröva Monti II
Medhåll för staten i varvsmålet men domen överklagas till Høyesteret
Finska bemanningsregler i kraft Sverige och Danmark på efterkälken
Finland hittills ensamt om att genomföra sanktionsdirektivet
Nytt försök blidka kommissionen om svenska visstidsanställningar
Regler om elektromagnetiska fält fördröjs – igen
EU-domstolen godkänner 67-årsregeln
Europeiskt avtal ska genomföra ILO-konvention om fiskeriarbete
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008