EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2013
Publicerad: 2013-07-11
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

SVERIGES REGERING TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN:
”Standarder för tjänster får inte påverka arbetsrätten”

Standarder för tjänster ska enbart ställa krav på själva tjänsten, inte på tjänsteleverantörernas personalpolitik. Det menar den svenska regeringen som delar de fackliga organisationernas oro för att Europeiska kommissionens nya favoritidé ska bli ett sätt att införa regler på EU-nivå som strider mot arbetsrätt och kollektivavtal i medlemsländerna. Men kommissionen avfärdar invändningarna som irrelevanta.

Brott mot dansk tradition när direktivet om uthyrning av arbetstagare genomfördes
Vid randen av en fördragsbrottstalan (traktatsbrudssag) i EU-domstolen har Danmark äntligen lyckats genomföra direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (vikardirektivet, 104/2008). Det lyckades inte att på sedvanligt vis få det genomfört genom kollektivavtal, och inte heller att få Dansk Arbejdsgiverforening och LO att bli eniga om riktlinjerna för ett införlivande genom lagstiftning. Det var först med ett gemensamt utspel från arbetsgivarorganisationen Dansk Industri och fackförbundskartellen CO-Industri i februari 2013 som implementeringen kom igång på allvar. Med det som utgångspunkt lade arbetsmarknadsministern fram ett lagförslag i mitten av april som antogs redan den 30 maj.

Sjukdom kan vara funktionshinder och nedsatt arbetstid rimlig anpassningsåtgärd
Att en begränsning beror på sjukdom utesluter inte att den är ett funktionshinder i det allmänna likabehandlingsdirektivets (2000/78) mening, och inte heller det faktum att den enda anpassningsåtgärd som behövs för att arbetstagaren ska kunna arbeta är nedsatt arbetstid. Det avgörande är att begränsningen i samspel med olika hinder motverkar personens fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra, och att den kommer att bestå under lång tid. Det konstaterar nu också EU-domstolen i två mål som hänskjutits dit av Sø- og Handelsretten (se EU & arbetsrätt nr 4/2012 s. 3)

EU-domstolen om ”jämförbar situation” i aktuell praxis om deltid och visstid
Visstids- och deltidsdirektiven (99/70 och 97/81)har gett upphov till omfattande rättspraxis från EU-domstolen. Den senaste tidens praxis aktualiserar bl.a. en grundläggande diskrimineringsrättslig problematik, nämligen frågan om jämförbar situation.

 
 

 

Har den äran, Ruth!
Nu har Sava Star angjort EU-domstolen
Pikant utvikning i mål om arbetslöshetsersättning: Efta-domstolen kritiserar Norges Høyesterett
Svensk fackförening inte skadeståndsskyldig vid brott mot Europakonventionen
Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal
Sanktionsdirektivet genomförs två år för sent i Sverige
Sveriges regering vidhåller:
Våra regler skyddar mot missbruk
Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet Föreslår regler om omstrukturering
Medlemsstater bör få ratificera konvention om hushållsarbetare
Europadomstolen avvisade klagomål Frågan redan prövad av ILO
Engångskompromiss vid ILO-konferensen
Gräl om strejkrätten fortsätter
Brist på skriftlig info inte avgörande
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008