EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2016
Publicerad: 2016-05-13
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Danmark och tio öststater ger nya utstationeringsregler ”gult kort”
Europeiska kommissionen blir tvungen att ta sig en ny funderare på det förslag till ändring av utstationeringsdirektivet (96/71) som den lade fram i början av mars (se sid 4 i detta nummer). Det står klart sedan elva medlemsländers parlament – bland dem det danska Folketinget – har invänt att förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka
En genomsnittlig veckoarbetstid på 84 timmar i ”medlevarförhåll-aden” är förenlig med arbetstidsdirektivet (2003/88) under förut-sättning att arbetstagaren uttryckligen, frivilligt och individuellt har samtyckt till att utföra sådant arbete, och att de generella principerna om skydd för arbetstagarens säkerhet och hälsa eft-erlevs. Det är kontentan av Eftadomstolens rådgivande uttalan-de strax före jul i målet om arbetstidsschemat vid det norska Fossumkollektivet. I april kom Eidsivating lagmannsrett så fram till att arbetsgivarens tillämpning av reglerna inte stod i strid med direktivet.

”Lön” i stället för minimilön föreslås för utstationerade arbetstagare
Utstationerade arbetstagare ska i framtiden garanteras ”lön” och inte bara minimilön. Det föreslår Europeiska kommissionen i sitt förslag till ändring av utstationeringsdirektivet (96/71). Frankri-ke, Tyskland och Sverige och ytterligare några medlemsstater hade begärt en ”modernisering” av dir-ektivet, medan andra medlemsstater (däribland Tjeckien, Polen och Estland) uttryckt att det vore lämpligt att vänta tills man har kunnat utvärdera genomförandet av 2014 års direktiv om tillämpning av utstation-eringsdirektivet (2014/67). De som begärt en revision menar att principen om lika lön för lika arbete på samma plats ska gälla, medan motståndarna till revisionen menar att den principen är oförenlig med reglerna om fri rörlighet eftersom även löneskill-nader utgör en legitim konkurrensfördel. Återigen framträder en skiljelinje i synen på utstationering mellan de ”gamla” och de ”nya” medlemsstaterna i EU.

Vad vill kommissionen med ”pelaren” för sociala rättigheter?
När EU nu börjar ta sig ur den ekonomiska krisen vill Europeiska kommissionen ägna sig åt de sociala frågorna igen. Den 8 mars bjöd den in till öppet samråd om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter. Genom att inrätta en sådan ska EU driva på för att utjämna skillnader i medlemsländernas sysselsättnings- och socialpolitik, föreslår kommissionen.

 
 

 

Förslag att Sverige ska ratificera ILO:s konvention nr 94
Finska AD godkände begränsningar för inhyrning av arbetskraft
Fetma innebar inte funktionsnedsättning
Läckt utkast till direktiv enade svenska parter
Nytt försök med EU-rättsligt arbetstagarbegrepp
Parterna om den sociala dialogen: Inget samråd med andra om våra avtal
Europeiskt avtal ska ge statsanställda rätt till information och samråd
Konkurslandet måste betala lönegaranti
- också för utländska bolag
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008