Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2004
Publicerad: 2004-04-20
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Ovanligt drag av EG-domstolen
banar väg för ny princip?

Skall domstolar kunna åsidosätta anställningsavtal och kollektivavtal som strider mot arbetsrättsliga direktiv och tillämpa direktiven direkt i förhållande till berörda arbetstagare? Hittills har EG-domstolen alltid avvisat tanken på en sådan ”horisontell direkt effekt” av direktiv. Domstolens åtgärder i det pågående målet Pfeiffer tyder nu på att den kan vara på väg att byta fot.

Inte omöjligt utvidga arbetsrättsligt skydd
även till uppdragstagare

I Sverige gäller arbetsrätten bara mellan arbetsgivare och arbetstagare, med undantag för vissa regler i arbetsmiljölagstiftningen. Uppdragstagare står utanför arbetsrättens personkrets och förhållandet mellan dem och deras huvudmän regleras av avtalsrätten, utom då den arbetsköpande parten är konsument.

Stridsåtgärderna mot Tor Caledonia
prövas sannolikt i Danmark

Rederiets påstående att dansk domstol är behörig att avgöra målet om svenska SEKO Sjöfolks stridsåtgärder mot det danska fraktfartyget Tor Caledonia får stöd av EG-domstolen.

Likalönsprincipen omfattar även
skenbart oberoende uppdragstagare

Begreppet arbetstagare i artikel 141 i EG-fördraget är ett gemenskapsrättsligt begrepp, som inte kan definieras med hänvisning till nationell rätt. Att en person formellt klassas som uppdragstagare enligt nationell rätt utesluter alltså inte att likalönsprincipen är tillämplig, om hans eller hennes oberoende bara är skenbart, så att det i själva verket handlar om en förtäckt anställning. Det framgår av pleniavgörandet i målet Allonby.

Vidsträckt skyldighet skaffa fram information för att möjliggöra förhandling om europeiskt företagsråd
Om den centrala ledningen för en grupp av gemenskapsföretag inte har sitt säte inom EU och inte vill lämna ut den information som arbetstagarna behöver för att avgöra om de kan kräva att förhandlingar inleds om att inrätta ett europeiskt företagsråd, är ledningarna för de bolag som finns inom EU skyldiga att bidra med all nödvändig information som de har eller kan få tillgång till. Det framgår av ett nytt pleniavgörande från EG-domstolen.

 

 

EG-domstolen under-
känner familjerättslig regel som utestänger transsexuell från efterlevandepension
Egenföretagare föreslås bli undantagna när vägarbetstidsdirektivet genomförs i Sverige
Generaladvokat går emot Finland om egen-
företagares arbetstider
Obligatorisk drogtest-
ning godkändes av Europadomstolen för mänskliga rättigheter
Helt ny arbetslivslag föreslås i Norge
Sverige kräver undan-
tag för stridsåtgärder i förordning om lagval
Kontroll ursprungslandets sak enligt förslag om fri rörlighet för tjänster
Arbetstagarinflytande
à la europabolag vid gränsöverskridande fusioner
Kommissionen starkt kritisk till brittisk tillämpning av arbetstidsdirektivet
"Låt medlemsstaterna avgöra när arbetstagar-
representant får lämna ut insiderinformation"
Omdiskuterat direktiv om företagsuppköp antaget
  I bokhandeln
Inträngande rättslig analys av den sociala dialogen
  ----------------------------
Nya mål
  ----------------------------
Kalendariet
  ----------------------------
Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008