EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2007
Publicerad: 2007-12-19
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

EFTER EUROPADOMSTOLENS DOM:
Gransknings- och mätningsarvoden utrensade ur de flesta kollektivavtal
Den dom där Europadomstolen för mänskliga rättigheter underkände systemet med granskningsarvoden enligt byggnadsavtalet mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier (BI) ledde till ändringar i en rad kollektivavtal i 2007 års avtalsrörelse. I alla fanns regler om avgifter som skulle betalas till den fackliga organisationen, men de flesta var konstruerade på ett sätt som inte egentligen träffades av Europadomstolens dom. Parterna enades alltså om mer långtgående ändringar än vad domen gjorde nödvändigt.

Viking Line-målet: Stridsrätten en del av EG-rätten men möjligheten att angripa stridsåtgärderna utvidgas
För första gången erkänner EG-domstolen uttryckligen rätten att vidta stridsåtgärder som en del av EG-rätten. Såtillvida är domen i målet mellan Finlands Sjömansunion/Internationella transportarbetarefederationen (FSU/ITF) och rederiet Viking Line historisk. I övrigt bjuder den inte på några stora överraskningar – det som kanske främst överraskar är att domstolen ger ingående riktlinjer för hur nationella domstolar bör bedöma om en stridsåtgärd uppfyller de krav på proportionalitet som ställs för att stridsåtgärden skall tillåtas begränsa ekonomiska friheter, i detta fall den fria etableringsrätten, inom EU.

Sysselsättningspolitiskt mål kan rättfärdiga skyldighet avgå med pension vid 65
Nationella regler om obligatorisk pensionering vid 65 års ålder strider inte mot förbudet mot åldersdiskriminering, om de på ett objektivt och rimligt sätt är motiverade av sysselsättningspolitiska skäl och inte framstår som olämpliga eller onödiga för att uppnå detta syfte. Det står klart sedan EG-domstolen i stor avdelning avgett dom i målet Palacios de la Villa i oktober.

 
 

 

Oorganiserade ger upp talan om återbetalning av granskningsarvoden
Norska mätningsarvoden strider knappast mot Europakonventionen
– Medlemsstaterna avgör själva vem som omfattas av kollektivavtal
Mycket stränga villkor i dansk rätt för avgifter för oorganiserade
Norge utreder tjänstedirektivets följder för arbetet mot social dumpning
Finska HD frågar: När ansvarar arbetsgivaren för att anställning upphör efter företagsövergång?
Finska sjukskötares massuppsägningar föranledde undantagslag
Även Polen reserverar sig mot rättighetsstadgan
Möjlighet överföra intjänad rätt till tjänstepension struken i ändrat direktivförslag
Resultat av grönboken: samordning, information och analys - men inga lagstiftningsinitiativ
Parterna slöt europeiskt avtal för att genomföra ILO-konventionen om arbete till sjöss
Omotiverade undantag för sjöfolk ska utmönstras ur EU:s arbetsrättsdirektiv
Varför sköts Laval-målet upp?
Uppsägning på grund av mödraskap förbjuden oavsett när den sker
Strider otrygga nyanställningsavtal mot grundläggande rättigheter?
Mammaledighet ger rätt att ändra beviljad föräldraledighet
Skärskådande anslag bäddar för realitetsanpassad diskussion
Välskriven avhandling om arbetstidsdirektivet
Åtta förslag för den sociala dimensionen
 
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008