EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3/4 2009
Publicerad: 2010-01-18
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Administrativa bördor ska minskas
-på arbetstagarnas bekostnad?
Ska små företag slippa göra skriftliga riskvärderingar enligt EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö (89/391)? Ja, tycker den ”högnivågrupp av oberoende intressenter” som har i uppdrag att föreslå hur företagens administrativa bördor ska minskas. Kanske, svarar Europeiska kommissionen. Absolut inte, invänder Europa­facket EFS, som menar att detta kan leda till att anställda på delar av arbetsmarknaden där riskerna är störst skulle ställas utanför det förebyggande arbetet. Även medlems­staterna har liknande program, och Danmark och Sverige får beröm av kommissionen för sina regelförenk­lingar. Men inte heller här är dessa alltid okontroversiella.

Nordiskt fack: EU-regler om ersättningspolitik hotar rätten till fria kollektivavtalsförhandlingar
EU:s kommande regler om bonusar och andra ersättningar till fi nansinstitutens anställda riskerar att inskränka rätten till fria kollektivavtalsförhandlingar. Det fruktar Nordiska finansanställdas union, NFU, med anledning av ett förslag till nya regler från Europeiska kommissionen.

Svårare bevisa könsdiskriminering efter färsk dom i Finlands Högsta domstol...
Det räcker inte att en arbetstagare kan visa att en mindre erfaren kollega med samma arbetsuppgifter men av motsatt kön har fått högre lön, för att arbetsgivaren ska bli tvungen att bevisa att löneskillnaden beror på något annat än arbetstagarnas kön. Till den slutsatsen kommer Finlands Högsta domstol i ett mål där fyra arbetstagare krävt skadestånd för brott mot jämställdhetslagen.

Oenig Arbetsdomstol avgjorde Laval-målet med omstridd tolkning av EU-rätten
Med fyra röster mot tre avgjorde den svenska Arbetsdomstolen slutligt det omtalade Laval-målet och dömde facken att betala 550 000 kr i skadestånd för att ha vidtagit olovliga stridsåtgärder vid ett skolbygge i Vaxholm 2004. Vad som återstod för AD att ta ställning till sedan EU-domstolen slagit fast att stridsåtgärderna stred mot EU-rätten, var framför allt skadeståndsfrågan (se EU & arbetsrätt nr 1/2009 sid 1).

 
 

 

EU-domstolen, Tribunalen, EUF nya beteckningar med Lissabonfördraget
Fördragsbrottsärende inlett mot Danmark men Finland har fått grönt ljus och Sverige väntar på besked
Amica fick bära ansvaret för att Juuri sade upp sig
Arbeidsliv i Norden nytt magasin på webben
Måste arbetsgivaren erbjuda funktionshindrad kortare arbetstid?
...men Højesteret skärpte kraven på arbetsgivarens motbevisning
Politiskt avtal om skärpt kontroll av utländska företag i Danmark
Finska AD underkände kollektivavtalsklausul med stöd av regler om fri rörlighet och utstationering
Eftas övervakningsorgan godkänner allmenngjøringsloven
Solidariskt ansvar för uppdragsgivare i Norge
Norges tillämpning av ILO:s konvention 94 ifrågasätts av Eftas övervakningsorgan
Även Island får påskrivet av ESA
Dansk semesterlag ses över efter dom i EU-domstolen
Nya fredspliktsregler föreslås efter Lavaldomen Oppositionen vill utreda på nytt
Svårt se explicit och konsekvent linje i svenska Arbetsdomstolens tillämpning av EU-rätten
Nya regler om samordning av socialförsäkringar kan börja tillämpas sex år efter att de antogs
Varje förälder får fyra månader ledigt enligt nytt direktiv
Avtal om skador i vården blir direktiv
Förstainstansrätten tolkade Albany-domen fel Måste pröva 3F:s klagomål i sak
Alltför många undantag för sjöfolk i EU:s arbetsrätt, anser kommissionen
Förhandlingsskyldighet i koncerner: Dotterbolaget ansvarigt när moderbolaget brister
Finsk flygvärdinna får sänkt lön om generaladvokaten får som han vill
Österrikisk 18-årsgräns underkändes men danska kollektivavtal klarar sig
Dansk arbetstagarrepresentant får mothugg av generaladvokaten
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I Bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008